* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว

****************

อัพเดท 20 กรกฎาคม 2559 : เพิ่มวันทำพิธีบวชพระที่ขาดปัจจัยอีก 2 รอบ ได้แก่วันที่ 28 และ 31 กรกฎาคม 2559

อัพเดท 17 กรกฎาคม 2559 : ขอเลื่อนกำหนดการบวชพระที่ขาดปัจจัย จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ขอเลื่อนไปเป็นวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ครับ เนื่องจากผู้ที่มาขอบวชติดขัดเรื่องเอกสารที่ใช้ในการขอบวช / การเดินทาง พระที่วัดมีกิจที่จะต้องลงอุโบสถสวดปาฎิโมกข์ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เลยมีเวลาไม่พอที่จะทำพิธีอุปสมบทครับ จึงแจ้งให้ทุกท่านทราบมา ณ ที่นี้ ขออภัยเจ้าภาพทุกท่านด้วยครับ

* เจ้าภาพท่านใดที่ไม่สะดวก มอบหมายให้ตัวแทนทำพิธีแทน หรือจะขอรับปัจจัยที่โอนไว้ คืนได้ โดยแจ้งให้ทางกองทุนทราบ ติดต่อ 094-945-5914 หรือ อีเมล์ sarakuntho@gmail.com

กำหนดการในพิธีบวช วันที่ 24 กรกฎาคม 2559

เจ้าภาพมาถึงที่วัด ภายในเวลา 12.00 น. เมื่อมาถึงแล้ว ขอให้ติดต่อ โทร.094-945-5914

เริ่มพิธีบวชพระ ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

******************

     เนื่องในวันพระและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ขอเรียนเชิญท่านและครอบครัวร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย" ตามจำนวนผู้ที่มาขอบวช (ในขณะนี้มีทั้งหมด 20 คน) แต่ละรูปจะบวชอย่างน้อย 1 พรรษาขึ้นไป

     ทำพิธีอุปสมบทในวันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2559 (วันอาสาฬหบูชา) ส่วนสถานที่บวชจะแจ้งให้ทุกท่านทราบประมาณต้นเดือน กรกฎาคม (เป็นวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี) พิธีบวชจะเริ่มในเวลา 13.00 น.

รายการเครื่องอัฐบริขาร และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่านั้นในการอุปสมบท (ต่อ 1 รูป)

  • ผ้าไตรจีวร (มัสลิน) 9 ขันธ์ ชุดละ 2,400 บาท
  • สบง 2 ผืน 400 บาท
  • อังสะ 2 ตัว 240 บาท
  • บาตรพระ 950 บาท
  • ย่าม 300 บาท
  • ตาลปัตร 300 บาท
  • ปัจจัยถวายพระอุปัชฌาย์ 1,000 บาท
  • ปัจจัยถวายพระคู่สวด 1,000 บาท
  • ปัจจัยถวายพระนั่งอันดับ (15 องค์) 1,500 บาท

รวมเป็นเงิน 8,090 บาท หรือร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาครับ

หมายเหตุ... ผ้าไตรที่เลือกใช้ 9 ขันธ์ เพราะเป็นผ้าไตร ที่ตัดเย็บถูกต้องตามพระวินัย และมีคุณภาพดีใช้ได้นานกว่าผ้าไตรทั่วไป

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ที่ โทร 094-945-5914 หรือ อีเมล์ sarakuntho@gmail.com (ถ้าโอนปัจจัยมาร่วมทำบุญแล้ว กรุณาช่วยแจ้งให้ทางกองทุนได้ทราบด้วยครับ)

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน"

405 - 816888 - 0

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  พญ.กษิรา เขมพิทักษ์ และครอบครัว checkmark xxl
เป็นเจ้าภาพบวช 1 รูป
* ทำพิธีบวชเรียบร้อยแล้ว
8,090.00
  ผศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศรี และครอบครัวนวลมีศรี checkmark xxl
นายลาภ พุ่มหิรัญ และครอบครัวพุ่มหิรัญ
เป็นเจ้าภาพบวช 1 รูป
* ทำพิธีบวชเรียบร้อยแล้ว
8,090.00
  รศ.ดร.ณรงค์ พลอยดนัย และครอบครัวพลอยดนัย checkmark xxl
เป็นเจ้าภาพบวช 1 รูป
* ทำพิธีบวชเรียบร้อยแล้ว
8,090.00
  คุณครรชิต มั่งศิลป์ checkmark xxl
เป็นเจ้าภาพบวชพระ 1 รูป 
* ทำพิธีบวชเรียบร้อยแล้ว
8,090.00
  สุทธิลักษณ์ ศรีโยธา พร้อมด้วยครอบครัว checkmark xxl
ถวายบาตรพระ 1 บาตร 950 บาท
ถวายตาลปัตร 1 ด้าม 300 บาท
ถวายย่ามผ้า 1 ย่าม 300 บาท
* ทำพิธีบวชเรียบร้อยแล้ว
1,550.00
  คุณณปภัช ตันติจริยางกูร checkmark xxl 89.59
  คุณสินีนุช สุนทรนนท์ checkmark xxl
เป็นเจ้าภาพบวช 1 รูป
* ทำพิธีบวชเรียบร้อยแล้ว
8,090.00
  คุณวนิดา รินนาศักดิ์
เป็นเจ้าภาพบวชพระ 1 รูป
* ทำพิธีบวชเรียบร้อยแล้ว
8,090.00
  คุณณพัชญ์กัญญ์  ชูวานิชวงศ์ เป็นเจ้าภาพผ้าไตร 1 ชุด checkmark xxl 2,400.00
  คุณดาวเรือง ฟูแสง คุณฐปนัญ ศรีนวล
คุณกัญฑิมาศ สิทธิกูล checkmark xxl
เป็นเจ้าภาพบวชพระ 1 รูป
* ทำพิธีบวชเรียบร้อยแล้ว
8,090.00
  นายศุลีวิชญ์ ศิริสมภพ checkmark xxl
และเจ้าพนักงานบริษัท โตชิโน ซัพพลาย จำกัด
2,000.00
  คุณสุรัตน์ สังวาลย์
คุณสุชญาวี วิทยายนต์
เป็นเจ้าภาพบวชพระ 2 รูป checkmark xxl
16,180.00
  คุณปัญชลี อัยยะศิริ และครอบครัว
เป็นเจ้าภาพบวชพระ 1 รูป checkmark xxl
8,090.00
  คุณสาธิต บัวเลิศ checkmark xxl 300.00
  คุณปัทมา ปัชชลีกุล checkmark xxl 50.00
  คุณไพศาล checkmark xxl 100.00
  คุณจิตสุดา อัศวบุตร checkmark xxl 900.00
  นายปัญญา สุวรรณบุตร
นางอุบล สุวรรณบุตร
นายสมเกียรติ เผือกเทศ
นางลภัสรดา วรัญญชวัตร
นายปกรณ์เกียรติ บุญรักษา
เป็นเจ้าภาพบวชพระ 1 รูป checkmark xxl
8,090.00
  นางรัชดาวัลย์ จงบ์จิตฐ์  checkmark xxl 1,480.00
  นส. อิศรา ถาวรพิชญไชย และครอบครัว checkmark xxl 8,090.00
  คุณแม่จิตตานันท์ เวสารัชเวศย์ checkmark xxl 8,090.00
  นส.วิภาจรีย์ บุษยกุล
นางปวีณ์สุดา สปาร์โรว์
นายอภิสิทธิ์ กุสลานันท์
อุทิศบุญกุศลแด่ คุณพ่อวิสุทธ์ - คุณแม่ปาจรีย์ บุษยกุล checkmark xxl
9,000.00
  ดร.อัฏฐพล อัศวไกรเชษฐ์ และครอบครัว checkmark xxl 8,090.00
  น.ส.ณพัฐอร พงษ์ศรีหดุลชัย checkmark xxl 8,090.00
  น.ส.อรนรินทร์ อุ่นกันทา checkmark xxl 8,090.00
  คุณนีโลบล วรวิทย์วัฒนา checkmark xxl 400.00
  คุณสาธิต บัวเลิศ checkmark xxl 200.00
  คุณวิสุทธิยา บุญสม checkmark xxl 5,800.00
  คุณอโนมา ธงสันเทียะ checkmark xxl 980.00
  คุณอัญชลี ลิ้มอำนวย checkmark xxl 2,000.00
  นายพูลภักดิ์ พูลสวัสดิ์ และครอบครัว checkmark xxl 300.00
  คุณทรงศิริ checkmark xxl 50.00
  คุณนราธิป ชุมเกื้อ checkmark xxl 100.00
  น.ส.ณัชนรี  ภู่พานิช checkmark xxl 1,000.00
  พญ.วรพร ศุภประสิทธิ์ และครอบครัว checkmark xxl 8,090.00
  นายเปี่ยมรัตน์ เพิ่มธรรมสิน checkmark xxl 8,090.00
  คุณพรนภา จักรวิชย์ธำรง checkmark xxl 8,090.00
  คุณเขมรัชต์ สุนทรนนท์ checkmark xxl 8,090.00
  คุณสมชัย คุษเพ็ญนภา ศรีมีส่วน และครอบครัว checkmark xxl 1,000.00
  คุณวรฐ สุนทรนนท์ checkmark xxl 8,090.00
  คุณพ่อพร ทองวงศ์ญาติ
คุณแม่ทวี ทองวงศ์ญาติ (แซ่ลี้) checkmark xxl
8,090.00
  คุณแม่สุนีย์ ลีนซ์ , คุณสุทธิลักษณ์ และคุณปิยพงษ์ ศรีโยธา checkmark xxl 1063.09
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม checkmark xxl 8,090.00
  นางมะลิณี ระกำทอง checkmark xxl
ขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้คุณแม่หายป่วยกลับมาเป็นปกติโดยไวค่ะ
8,090.00
     
     

อานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพบวชพระ/เณร

     ส่งผลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่เคยถูกเราเคยฆ่า เคยทรมาน หรือกรรมที่เราทำหนักๆ ไว้กับคน และ สัตว์ อย่างเช่น ทำแท้ง จะช่วยส่งวิญญาณของลูกให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี ไม่มีความทุกข์ ความหม่นหมอง ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดี แก้กรรมให้กับผู้ที่ เคยทำแท้ง เคยฆ่าคน เคยทรมานสัตว์ ซึ่งอานิสงส์การเป็นเจ้าภาพบวชนี้มีมากล้น ซึ่งสามารถทำให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ได้อาฆาตพยาบาทเรา จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ไม่พยาบาทจองเวรอีกต่อไป

{facebookpopup}

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 120

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 120

เดือนนี้ 5400

ทั้งหมด 462712