กองทุนสารคนโธ จะเปิดรับสมัครผู้ที่ตั้งใจจะบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา แต่ขาดแคลนปัจจัยต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบวช สามารถมาสมัครบวชได้ฟรี ทางกองทุนจะเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยผู้ที่จะเข้ามาสมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอบวช

 1. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และมีความตั้งใจจริงที่จะบวชเรียนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา
 2. ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงเช่น โรคเรื้อนโรคฝีดาษ โรคกลาก โรคมงคร่อ หอบหืด ลมบ้าหมู หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ครบถ้วน
 3. ไม่เป็นผู้มีอวัยวะบกพร่อง หรือพิการ เช่นมือด้วน แขนด้วน ขาเป๋ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ เป็นง่อย
 4. ไม่เป็นคนมีอวัยวะไม่สมประกอบ เช่น เตี้ยเกินไปสูงเกินไป คนคอพอก
 5. ไม่เป็นคนทุรพล เช่น แก่เกินไปจนช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 6. ไม่เป็นคนมีพันธะ คือ คนที่บิดามารดาไม่อนุญาต , คนมีหนี้สินล้นพ้นตัว , เป็นข้าราชการที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน
 7. ไม่เป็นผู้ที่มีคดีติดตัว ตามกฏหมายบ้านเมือง
 8. ไม่เป็นคนประทุษร้ายความสงบ เช่น เป็นโจรผู้ร้าย ต้องอาญาแผ่นดิน

หลักฐานในการขอบวช

 1. สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. ใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน ถ้าเป็นข้าราชการ
 3. ใบรับรอง ว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้ที่ต้องคดีอาญาหรือกำลังหลบหนีกฏหมายบ้านเมือง (ใบรับรองจากผู้ที่มีความน่าเชื่อถือในท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน , ข้าราชการ , นายอำเภอ , ผู้ว่าราชการจังหวัด)

ติดต่อสอบถาม กองทุนสารคนโธ โทร.094-945-5914 อีเมล์ sarakuntho@gmail.com

ประโยชน์ที่ได้รับจากการบวช

ประโยชน์จากการบวชในพระพุทธศาสนามีนานัปการ ทั้งประโยชน์เฉพาะตน และส่วนรวม จำแนกได้ดังนี้

ประโยชน์ที่ได้รับกับตนเอง

 1. ได้เรียนรู้พระธรรมวินัย
 2. รู้จักฝึกตนให้มีความอดทน เนื่องจากต้องปฏิบัติตนตามพระวินัย และตามหลักการปกครองสงฆ์
 3. รู้จักสำรวมกาย วาจา ใจ ให้อยู่ในระเบียบอันดีงาม
 4. รู้จักรับผิดชอบและดูแลตนเอง เพราะขณะบวชอยู่ สมณะย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ทั้งส่วนตัวและร่วมกับหมู่คณะ
 5. รู้จักละอายตนเองและกลัวบาป
 6. รู้จักความสันโดษ คือพอใจที่จะมีชีวิตอย่างเรียบง่ายเว้นความฟุ่มเฟือยทั้งปวง
 7. ได้ปฏิบัติธรรม คือเว้นชั่ว ทำดีและทำจิตใจให้ผ่องใส ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ผู้บวชจะมีโอกาสปฏิบัติได้สมบูรณ์กว่าผู้ครองเรือน
 8. รู้จักศาสนพิธี และมีส่วนร่วมปฏิบัติอย่างถูกต้อง
 9. ได้รับการปลูกฝังค่านิยมในทางที่ดี
 10. ได้บรรลุผลในการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้น จนถึงขั้นสูงสุด
 11. สามารถนำธรรมะไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตได้ ทั้งระหว่างบวช และหลังจากที่สึกจากสมณเพศแล้ว
 12. มารดา บิดา ญาติ ของผู้บวชและผู้มีอุปการะในการบวชได้มีส่วนในกุศลยิ่งขึ้น

ประโยชน์ต่อสังคม

 1. การบวชในพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นการสร้างสมเนื้อนาบุญของโลก
 2. พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี และหมั่นสั่งสอนประชาชน ย่อมเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชน
 3. พระสงฆ์เป็นตัวอย่างที่ดีงามแก่คนทั่วไป ในด้านการปฏิบัติธรรม
 4. หลักธรรมาธิปไตยทั้งในการปกครอง และการดำเนินชีวิต

ประโยชน์ต่อพระศาสนา

 1. การบวชย่อมทำให้มีผู้สืบทอดศาสนา ซึ่งจะทำให้พระศาสนาดำรงอยู่ต่อไป
 2. พระสงฆ์เป็นศาสนทายาท
 3. พระภิกษุสามารถช่วยเผยแพร่ศาสนาให้เจริญกว้างไกลขึ้นได้
 4. ปฏิปทา (ความประพฤติ) ของพระสงฆ์ เป็นการพิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถดำรงชีวิตตามแนวคำสอนของพระพุทธศาสนาได้จริง

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 28

เมื่อวานนี้ 252

สัปดาห์นี้ 280

เดือนนี้ 5560

ทั้งหมด 462872