กองทุนสารคนโธ ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน เป็นกรณีพิเศษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของในหลวงที่เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยการรับเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน พร้อมตาลปัตรและย่าม (ปักชื่อเจ้าภาพได้) เพื่อนำไปถวายให้กับพระภิกษุที่ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบและเป็นพระที่จำพรรษาอยู่ในวัด / สำนักสงฆ์ / สถานปฏิบัติธรรม ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน แทนการทำบุญแบบถวายปัจจัยให้กับทางวัด จำนวน 9 ชุดๆ ละ 3,739 บาท โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่อยู่ตามบริเวณรอยต่อของจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี kathin icon

  • ผ้าไตรชุดละ 1,999 บาท (ผ้ากฐินทุกผืน จะเป็นผ้าไตรจีวรใหม่ ตัดเย็บแบบตะเข็บคู่ ผ้ามัสลิน 9 ขันธ์ จะมีชื่อเจ้าภาพปักติดไว้ทุกชุด)
  • ตาลปัตร อันละ 790 บาท (ปักชื่อเจ้าภาพ)
  • บาตรสแตนเลส ขนาด 8 นิ้ว ใบละ 950 บาท

รวมเป็นชุดละ 3,739 บาท

หมายเหตุ..หัวใจสำคัญของการทำบุญทอดกฐิน คือเรื่องของการทำบุญ ถวายผ้า ไม่ใช่เรื่องของการถวายปัจจัยให้กับทางวัด ซึ่งเป็นการทำผิดต่อพุทธบัญญัติและพระวินัย

ผ้าไตร ผ้าพระกฐิน
IMG 3039IMG 3788
* ตัวอย่างการปักชื่อบนตาลปัตร
S 4341773
S 4341774
* รูปเก่าจากแฟ้มภาพ

     สามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา หรือจะรับเป็นเจ้าภาพในแต่ละวัดก็ได้ครับ โดยจะมีการทำพิธีทอดผ้าพระกฐิน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 พ.ย 2559 เจ้าภาพสามารถเดินทางไปร่วมงานทอดกฐินของแต่ละวัดได้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ที่ กองทุน"สารคนฺโธ" โทร 089-550-9777

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน"

405 - 816888 - 0

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณชัยภัทร - คุณทิพจุฑา ธรรมรัตนกุล
เป็นเจ้าภาพผ้าไตร 1 ผืน , ตาลปัตร 1 อัน
2,590.00
  คุณพ่อปัญญา-คุณแม่อุบล สุวรรณบุตรและครอบครัว
อุทิศให้นายสมเกียรติ เผือกเทศ
เป็นเจ้าภาพผ้าไตร 1 ผืน , ตาลปัตร 1 อัน
2,590.00
  คุณวีกิจ จิรวิจิตร 2,700.00
  คุณศุภิดา ไชยชนะ 1,090.00
  นางทิพย์ปิยา ภูวัชร์เดชพงศ์
-ผ้าไตร 1  ชุด 1,999  บาท
-ตาลปัตร 1 อัน 590  บาท
-บาตรสเตนเลส 1 ใบ 950 บาท
3,539.00
  นายกฤษฎ์กำพล ภูว้ชร์เดชพงศ์ และครอบครัว 3,539.00
  คุณพิชิต  ตั้งจิตวัฒนากร
คุณสุรีย์  มงคลเลิศพาณิช
ผ้าไตร 3 ชุด ตาลปัตร ย่าม
* ทำพิธีถวายเรียบร้อยแล้ว ณ วัดดงเชือก
7,750.00
  คุณชยกร งามเจริญสถาพร และครอบครัว 1,999.00
  คุณปกิต พุกนัด และครอบครัว 4,000.00
  คุณพุฒิพงศ์ เกิดพิพัฒน์ 4,000.00
  คุณวิภา เกิดพิพัฒน์ 4,000.00
  คุณอภิชา เกิดพิพัฒน์ 4,000.00
  นางสาลิณี พานิชพงศ์
เป็นเจ้าภาพ ผ้ากฐิน 1 ชุด
2,499.00
  นางสาวธนพร กูนวงค์ พร้อมครอบครัว
เป็นเจ้าภาพ ตาลปัตร 1 ชุด  999 บาท
999.00
  นายภฑิล-นางพรภัสสร์ภรณ์ คิญชกวัฒน์
นายกิตติ์ไกรวิชญ์-นางสาวนภัค คิญชกวัฒน์
ผ้ากฐิน 5 ชุด
9,999.99
  คุณกิติมา นิลสม
ผ้าไตร 1 ชุด 1999 บาท
ตาลปัตร 1 อัน 790 บาท
บาตรแสตนเลส 1ใบ 950 บาท
3,739
     
     
     
     
     
     
     
     

คำถวายผ้ากฐิน

" อิมัง มะยัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมัง สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหตตะวาจะ, อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะจะ ฯ "

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวารนี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ ของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย และ เมื่อรับแล้วขอจงกรานใช้ กฐิน ด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์ และ ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ ฯ

 

การทอดกฐิน

     เป็นประเพณี ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ เนื่องจากในวันเข้าพรรษา (แรม 1 ค่ำ เดือน 8) พระภิกษุทุกรูป ต้องจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่ง งดไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือน จนถึงวันออกพรรษาคือ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) หลังออกพรรษาไปแล้วจึงจะมีการทอดกฐินกัน ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และตระหนักถึงอานิสงส์อันไพศาลของการทอดกฐิน

     กฐินทาน เป็น บุญที่พิเศษกว่าบุญอื่น ด้วยเหตุหลายประการ อาทิ เป็นบุญที่เกิดจากพุทธประสงค์ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นความสำคัญ ในการผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าของประภิกษุสงฆ์ จึงทรงมีพุทธานุญาต ให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้ากฐิน เพื่อผลัดเปลี่ยนไตรจีวรเก่าได้

     กาลทาน คือ ทานที่จำกัดด้วยเวลา ต้องถวายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ออกพรรษา

     สังฆทาน คือ ไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง พระภิกษุที่จำพรรษาในวัดนั้นๆ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 รูป พระภิกษุผู้รับผ้ากฐินต้องจำพรรษาที่วัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษา และตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง ให้มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งๆ ขึ้นไป เตรียมพร้อมเป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวโลก

     แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น ผ้าไตรจีวร ต้องถูกต้องตามลักษณะที่สงฆ์กำหนดไว้ การทอดกฐินจึงเป็นบุญใหญ่ และเป็นบุญที่เกิดได้ยาก ที่ทั้งพระภิกษุสงฆ์ และสาธุชนต่างได้รับอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เพราะต้องมีองค์ประกอบหลายประการ

        จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลาย มาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และเพื่อสะสมบุญไว้เป็นเสบียง ติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้า อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ ได้ดำรงอยู่ต่อไปตลอดกาลนาน

อานิสงส์การสร้างบุญกฐิน 

1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมากมาย และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
2. ทำให้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์ และผ่องใสอยู่เสมอ
3. ทำให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ทรัพย์ให้เกิดเป็นกุศล ติดตัวไปภพชาติเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
5. ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป
6. ทำให้มีชื่อเสียง เกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา น่าเคารพนับถือ
7. ทำให้ผู้นั้น แม้ตายไปแล้ว ก็ได้ไปเกิดในโลกสวรรค์

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 32

เมื่อวานนี้ 260

สัปดาห์นี้ 544

เดือนนี้ 5824

ทั้งหมด 463136