ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับ “นันทาธรรมสถาน อ.แม่ริม.จ.เชียงใหม่ “ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางชมรมต้องขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และมอบหมายให้ทางชมรมเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ โดยทางชมรม คิดค่าทำ องค์ละ 35,000 บาท

S 125886481S 125886482

อ่านเพิ่มเติม...

     พิธีถวายพระประธาน ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอมา โดยมีครอบครัวก้องเกียรตินคร รับเป็นเจ้าภาพถวายให้ พิธีถวายในวันนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สมตามเจตนาที่เจ้าภาพได้ตั้งใจไว้ทุกประการ ทางชมรมก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างประธานองค์นี้ให้

S 2400279

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดเพิ่มพัฒนาราม จ.มหาสารคาม เพื่อนำพระพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ที่ทางคณะเจ้าภาพของครูแมว ได้สั่งทำไว้กับทางกองทุน ไปส่งมอบให้กับทาง วัดเพิ่มพัฒนาราม การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดชำรุด ในระหว่างการขนส่ง องค์พระประธานทำถูกต้องตามแบบที่เจ้าภาพได้สั่งทำไว้ ทางกองทุนต้องขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพ เป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และมอบหมายให้ทางกองทุน เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้

S 0000006

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อคืนวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.สกลนคร เพื่อส่งมอบ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับคุณวิชิต   ซึ่งทางคุณวิชิต ได้ติดต่อสั่งทำไว้กับทางกองทุน เมื่อเดือน พ.ย 2562 ในราคา 165,000 บาท การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สวยงาม และทำถูกต้องตามแบบที่เจ้าภาพได้ตั้งใจไว้ทุกประการ ทางกองทุนต้องขอขอบคุณ คุณวิชิตและครอบครัว เป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และมอบหมายให้ทางกองทุน เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระประธานองค์นี้ให้…

S 2367499

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ตัวแทนของทางกองทุน ได้เดินทาง ไปที่บ้านของคุณนิสารัตน์ (ลูกค้า) เพื่อส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาด 29 นิ้ว เรือนแก้ว/ฐาน ประดับพลอยและกระจก การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลูกค้าชมว่าองค์พระที่สั่งทำ ทำได้สวยงามและถูกใจเป็นอย่างมาก ทางกองทุนต้องขอขอบคุณลูกค้า เป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางกองทุน เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ โดยทางกองทุน คิดค่าทำ องค์ละ 35,000 บาท

S 125952016S 125952018

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.นครพนม เพื่อส่งมอบพระประธาน ปางประทานพร เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับครอบครัว ก้องเกียรตินคร (เจ้าภาพ) การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธานทำถูกต้องตามแบบและสวยงาม ตามที่เจ้าภาพได้ตั้งใจไว้ ทางชมรมต้องขอขอบคุณเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางกองทุนเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้

S 125681674S 125681676

อ่านเพิ่มเติม...

     ส่งมอบ พระพุทธเมตตา  หน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับ สถานปฏิบัติธรรมไร่เมลิษา จ. ลำปาง โดยทาง คณะจักรกลหนัก รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้ และ ทางคณะเจ้าภาพก็ได้มอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธเมตตาองค์นี้ให้ การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รถขนส่งพระถึงวัด เวลาตี 3  ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการและขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพ มา ณ.โอกาส นี้ ด้วยครับ

S 124493837

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ทางกองทุนได้นำคณะเจ้าภาพ เดินทางวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (อารามหลวง) อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เพื่อทำพิธีถวายพระพุทธรูป เนื้อทองเหลือง ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับทางวัด โดยทางวัดจะนำพระพุทธรูป องค์นี้ ไปมอบให้กับโรงเรียนใน จ.อุทัยธานี ที่ยังไม่มีพระพุทธรูป ซึ่งทางโรงเรียน จะนำไปเป็นพระประธานประจำโรงเรียน ให้เด็กนักเรียนได้กราบไหว้ โดยเฉพาะในเวลาที่สวดมนต์ หลังเคารพทุกชาติก่อนเข้าเรียน พิธีถวายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมตามเจตนา ที่เจ้าภาพได้ตั้งใจไว้ทุกประการ ขออนุโมทนาสาธุการ กับเจ้าภาพมา ณ.โอกาส นี้ด้วยครับ

S 124485637

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ทางกองทุน ได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดป่าบงหลวงจ.เชียงราย เพื่อส่งมอบ สมเด็จองค์ปฐม (พระประธานในอุโบสถ) ที่เจ๊น้ำ ได้มอบหมายให้ทางกองทุนเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าบงหลวง ชมว่า องค์พระสวยถูกใจและงดงาม ทางกองทุน ก็ขออนุโมทนาสาธุการและขอขอบคุณ เจ้าภาพ มา ณ.โอกาส นี้ด้วยครับ

S 124452870

อ่านเพิ่มเติม...

     วันนี้ เวลา 7.30 น ตัวแทนของกองทุน ได้เดินทางไปที่ จ.อุดรธานี เพื่อส่งมอบ สมเด็จองค์ปฐม ปางเปิดโลก ความสูง 1.85 เมตร ให้กับวัดป่าบ้านตาดหรือวัดหลวงตามหาบัว โดยคุณตูน รับเป็นเจ้าภาพ สร้างถวายให้กับทางวัด การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางกองทุน ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพ มา ณ.โอกาส นี้ ด้วยครับ

S 123912219S 123912227

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 24 พ.ย 2562 ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.อยุธยา เพื่อส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับครอบครัว คุณยายหวาน พงษ์อุดม ซึ่งทางครอบครัวของคุณยาย ขอให้ทางชมรม นำ ไปส่งไว้ที่บ้านก่อน เพื่อให้คุณยายและคนในครอบครัว ได้กราบไหว้ ก่อนที่จะนำไปถวายที่วัด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562

S 3596291S 3596300

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อเวลา 8.00 น ของวันนี้ ตัวแทนของกองทุน ได้เดินทางไปถึง ที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งมอบ พระประธาน “พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว “ ให้กับวัดดอนแก้วไตรรัตนาราม ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอพระประธานมากับทางเจ้าภาพ การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ถึงแม้การเดินทางจะยากลำบาก เพราะเส้นทางไป อ.เวียงแหง ต้องขึ้นเขาตลอด องค์พระประธานก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดชำรุดในระหว่างการขนส่ง ทางกองทุน ก็ขออนุโมทนาสาธุการ กับเจ้าภาพทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธานองค์นี้จนสำเร็จ ครับ

S 121004061

อ่านเพิ่มเติม...

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 309

เมื่อวานนี้ 385

สัปดาห์นี้ 694

เดือนนี้ 8113

ทั้งหมด 547377