เมื่อวันที่ 21 ก.พ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานฯ  ได้เดินทางไปที่ คณะ CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร เพื่อนำพระแก้วมรกต ฤดูหนาว ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ส่งมอบให้กับ ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และคณะ ซึ่งเป็นเจ้าภาพที่สั่งพระนี้ โดยทางเจ้าภาพ จะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และ เป็นวัดที่ติดต่อขอมา ใน จ.อุทัยธานี แต่ก่อนที่จะนำพระไปถวายที่วัด ทางคณะเจ้าภาพ ให้นำพระแก้วมรกต มาส่งไว้ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ก่อน เพื่อที่จะทำบุญฉลองพระ ก่อนนำไปถวาย  การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางคณะเจ้าภาพชมว่า องค์พระ ทำได้สวยงามมาก ทางชมรมต้องขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพ เป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ซึ่งองค์นี้ เป็นองค์ที่ 2

S 11575299

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ทางชมรมได้เดินไปที่ วัดกก(วัดร้าง) จ.ปทุมธานี เพื่อนำพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ที่ทางคุณวุฒินันท์ โฆษิตกุล และ ทางชมรม ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบและถวายพระพุทธรูปในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ กับ เจ้าภาพทุกๆท่าน มา ณ.โอกาสนี้ ที่ได้มีส่วนร่วม ในการทำบุญใหญ่ในครั้ง

S 10985524

อ่านเพิ่มเติม...

     ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างพระประธานในอุโบสถ(หลังสุดท้าย) ถวายให้กับวัดสายปฏิบัติ ใน จ.อุทัยธานี จำนวน 2 วัด ซึ่งทั้ง 2 วัด ได้ติดต่อขอพระประธานมากับทางชมรม โดยทางวัดได้แจ้งว่า ขณะนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างอุโบสถ ซึ่งในส่วนของโครงสร้างหลักใกล้จะเสร็จแล้ว ทางวัดจึงต้องการหาพระประธาน มาประดิษฐานไว้ภายในอุโบสถก่อน เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับพระอุโบสถ ซึ่งทางวัดจะสร้างเอง ก็ไม่มีปัจจัยแล้ว เพราะได้นำไปสร้างอุโบสถ หมดแล้ว แบบของพระประธาน ที่ทางวัดต้อง มีรายละเอียดตามนี้…

s 52000005s 52000004

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธาน ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร ได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดศรีเจริญธรรม จ.นครพนม เพื่อส่งมอบ พระประธาน”ปางมารวิชัย” เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง ขนาด 5.5 กำ ที่คุณพัฒนา ศรีสุรักษ์  รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ กับเจ้าภาพ มา ณ.โอกาสนี้ และ ขอขอบคุณ เจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระประธานองค์นี้ให้ ซึ่งองค์นี้ เป็น องค์ที่ 5 ส่วนพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายภายหลัง…

S 10739732

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธาน ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอมา ได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดศรีบุญเรือง จ.นครพนม เพื่อส่งมอบ พระประธาน”ปางประทานพร” เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง ขนาด 5.5 กำ ที่คุณจันทร ศรีสุรักษ์ และ ครอบครัว รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพ มา ณ.โอกาสนี้ ส่วนพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายภายหลัง…

S 10739717

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดนิมมานรดี (บางแค) กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบและร่วมทำพิธีถวาย พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ ที่ครอบครัว ของคุณณฐญาน ธนากรกีรติธาดา รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ให้กับทางวัด โดยทางวัดจะนำไปประดิษฐานไว้ ที่โต๊ะหมู่ กลางอุโบสถ หน้าพระประธานองค์ใหญ่ เพื่อเป็นพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ การส่งมอบและพิธีถวายในวันนี้ ทางคณะเจ้าภาพได้เดินทางมาทำพิธีด้วยตนเอง และได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สมตามเจตนา ที่คณะเจ้าภาพได้ตั้งใจไว้ทุกประการ ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ กับคณะเจ้าภาพ มา ณ.โอกาสนี้ด้วยครับ

S 9109548

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ สำนักสงฆ์ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เพื่อส่งมอบพระประธาน ปางนาคปรก เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ที่ครอบครัว ของคุณวันวิสาข์ พิลาทา รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้กับสำนักสงฆ์แห่งนี้  ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่ทางเจ้าภาพหามาเอง การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธานได้ทำถูกต้องตามแบบ ที่ทางเจ้าภาพได้สั่งไว้  ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และมอบหมายให้ทางชมรมเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระประธานองค์นี้ให้ โดยทางชมรมคิดค่าทำและค่าเทหล่อในราคา 57,000 บาท

S 8216603

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดดอยจอมสวรรค์ จ.เชียงใหม่ เพื่อนำพระประธาน ปางมารวิชัย (สุโขทัย) ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว และ พระอัครสาวก (พระโมคคัลลาและพระสารีบุตร ที่ ทาง"กองบุญสร้างอริยะ " ได้รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ส่งมอบให้กับทางวัด ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอพระประธานองค์นี้มา โดยติดต่อผ่านทางชมรม ให้ช่วยหาเจ้าภาพจัดสร้างให้ เพราะทางวัดได้สร้างวิหารหลังใหม่เสร็จแล้ว แต่ยังขาดพระประธาน การส่งมอบพระประธาน ให้กับทางวัดในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และมอบหมายให้ทางชมรมเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระประธานองค์นี้ให้

 S 7872588

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำพระประธานองค์เล็ก ปางนาคปรก เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว และ โต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ปิดทอง หมู่ 9 ของครอบครัว วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ที่ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ส่งมอบให้กับทางวัด โดยทางวัดจะนำไปประดิษฐานไว้ที่กลางอุโบสถ เพื่อให้พระภิกษุและพุทธศาสนิกชน ได้ใช้กราบสักการะเป็นพระประธานองค์เล็ก เวลาที่มาทำสังฆกรรม และ สวดมนต์ ทำวัตร เช้า/เย็น ในอุโบสถ การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางชมรม ก็ขออนุโมทนาสาธุการ กับคณะเจ้าภาพ มา ณ.โอกาส นี้ด้วยครับ

หมายเหตุ..พิธีถวาย ทางเจ้าภาพจะเดินทาง มาทำพิธี ถวายภายหลัง

S 5464076S 5464081

อ่านเพิ่มเติม...

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาที่ร่วมทำบุญแล้ว

     * ขณะนี้ ยังขาดเจ้าภาพ อยู่อีก 1 วัด ทางวัดต้องการพระพุทธชินราช 39 นิ้ว ราคา องค์ละ 45,900 บาท หรือ พระประธาน ปางมารวิชัย ขนาด 39 นิ้ว 1 องค์ เป็นเจ้าภาพองค์ละ 33,000 บาท (ค่าขนส่ง องค์ละ 3,000 บาท)  และ ทางวัดต้องการหนังสือพระไตรปิฏก 1 ชุด เป็นเจ้าภาพชุดละ 28,900 บาท (ค่าขนส่ง 4,000 บาท)

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 7 องค์ เป็นเจ้าภาพ องค์ละ 13,990 บาท (ค่าขนส่งองค์ละ 1,500 บาท) เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าสายธรรมยุด ที่ติดต่อขอมา ในเขต จังหวัดนครพนม โดยทางวัด ต้องการนำพระพุทธรูป ไปประดิษฐาน ไว้ที่ศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อให้ พระภิกษุและญาติโยม ได้กราบสักการะ เวลาที่สวดมนต์ทำวัตรเช้า/เย็น และนั่งปฏิบัติกรรมฐาน

S 5554200S 5554202

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ทางชมรม ได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่ สำนักสงฆ์ สามัคคีธรรม(ธ) จ.บุรีรัมย์ เพื่อส่งมอบ พระประธาน”พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว” ให้กับทางวัด การส่งมอบเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย องค์พระประธาน อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และ สวยงาม  ทางชมรม ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณเจ้าภาพทุกๆท่าน มา ณ.โอกาสนี้

S 2572346

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดสุวรรณาราม จ.เชียงใหม่ เพื่อนำ พระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ที่ คุณเฟื่องทศ ปฏิเวธวรรณกิจ และ คุณหมอภาณิชา มั่นคงศรีสุข รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ส่งมอบให้กับทางวัด โดยทางวัดได้ติดต่อขอความช่วยเหลือ เข้ามาที่ชมรม ให้ช่วยหาเจ้าภาพจัดสร้างให้ โดยทางวัดต้องนำพระประธานไปประดิษฐาน ไว้ที่ศาลาการเปรียญหลังใหม่ ที่เพิ่งจะสร้างเสร็จ

S 125919238

อ่านเพิ่มเติม...

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 298

เมื่อวานนี้ 385

สัปดาห์นี้ 683

เดือนนี้ 8102

ทั้งหมด 547366