* ยังขาดปัจจัยอยู่อีก 79,000 บาท เนื่องจากทางเจ้าภาพที่แจ้งความจำนงค์เอาไว้ ไม่สะดวกในเรื่องปัจจัย โครงการนี้จึงยังรับปัจจัยร่วมทำบุญอยู่ครับ

     ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐมปางขัดสมาธิในนาคปรกขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ถวายให้กับวัดเรไลย์ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นวัดที่ขาดแคลนพระประธาน และเป็นวัดที่ติดต่อขอมา งบประมาณในการจัดสร้าง 250,000 บาท โดยจะทำพิธีเทหล่อโมลีหรือเกศ พระประธาน ซึ่งเป็นส่วนที่สูงที่สุด และเป็นมงคลที่สุด (เป็นส่วนสุดท้ายที่จะเทหล่อ) ในวันที่ 15 เมษายน 2560 หรือเมื่อได้ผู้ร่วมทำบุญครบตามจำนวนแล้ว

S 26542099S 26542100

รายละเอียดการร่วมทำบุญ

 1. แผ่นทองเหลือง เทหล่อ แผ่นละ 99 บาท
 2. แท่งทองเหลืองเทหล่อ แท่งละ 29,999 บาท
 3. เบ้าทองเหลืองเทหล่อ เบ้าละ 19,999 บาท

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ 3,900 บาท สามารถจารึกชื่อของท่าน ติดไว้ที่ฐานของพระประธานได้ครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ที่ โทร 089-550-9777 ไอดีไลน์ "sarakuntho"

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน"
หมายเลขบัญชี 405-816888-0

เงื่อนไขการยกเลิกการทำบุญและขอคืนเงิน

     ทางกองทุนจะคืนเงินให้ทุกกรณี ที่กองทุนไม่สามารถทำให้บรรลุตามจุดประสงค์ของเจ้าภาพ หรือตามโครงการที่ได้ประกาศไว้

วิธีการขอคืนเงิน

1. เจ้าภาพแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการทำบุญ และขอคืนเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร มาที่กองทุน ทางอีเมล์ sarakuntho@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ และโครงการที่ท่านร่วมทำบุญไว้ และหมายเลขบัญชีของเจ้าภาพเท่านั้น

2. ทางกองทุนจะคืนเงินให้ท่าน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อเจ้าภาพที่สั่งจองเท่านั้น ภายใน 45 วัน

 รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณภฑิล , คุณพรภัสสร์ภรณ์
คุณกิตติ์ไกรวิชญ์ , คุณนภัค
85,000.00
  คุณบุริศร์ทิน คุณพิชญ์ดนัย 46,000.00
  นายประสาน เลิศพยับ นางกิติยา นส.เกี่ยวดาว เลิศพยับ 3,900.00
  ชินานาฎ สมบูรณ์ 3,900 บาท 3,900.00
  ประทีป วาณิชย์ก่อกุล 1,000 บาท 1,000.00
  นายกิตติ ติกขปัญญกุล และครอบครัว 3,900 บาท 3,900.00
  ณธีพัฒน์ มหพันธ์ภัทร์
ณัฏฐณิชา แป้นไพศาล 4,000 บาท
4,000.00
  คุณอาริญา-คุณปรัฏชญา-คุณณอริณย์ ปราสาททองโอสถ 5,000 บาท 5,000.00
  ครอบครัวชัยรุ่งเรือง 3,900 บาท 3,900.00
  คุณรุ่งนภา แตระกุล 3,900 บาท 3,900.00
  คุณอานุภาพ สันติเมทนีดล 2,000 บาท 2,000.00
  Komchai K. 300 บาท 300
  คุณศุภิดา ไชยชนะ และครอบครัว  3,900 บาท 3,900.00
  คุณจักรพงศ์  พิพัฒน์อนันต์
คุณพงศ์จักร  พิพัฒน์อนันต์
4,000.00
  คุณรุจิภาส เมธาวุฒิไกร 3,900.00
  น.ส.ชญาณ์นันท์  ถิรกร 500.00
  คุณกัญจน์ คุณดวงพร คุณศรัณยาพร เติมวิทิตการ 3,900.00
  คุณปภาดา ทัตพรพันธ์ 2,999บาท 2,999.00
  นส. จารุเนตร ด.ญ ณัชชาริณ ด.ช ณภัทร จาบเมืองปัก
และครอบครัว นาย จักรพันธ์ ชัยดา  3,999 บาท
3,999.00
  คุณสุเชษฐ์  50,000 บาท 50,000.00
  กมนภัค อรรฆจิรัตฐิกาล 2,000 บาท 2,000.00
  นายอมรวัฒน์ ชาติสัจจาสิทธิ์ และ ผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกๆชาติ 600 บาท 600
  ดุษิตา โมลี 2,999 บาท 2,999.00
  Abhishek 2,999 บาท 2,999.00
  ดร.กลยุทธ - รังศิพร - ดช.พีรณัฐ  พานาสันต์ 2,999 บาท 2,999.00
  นายพิรุณ สุวรรณโยธิน 3,500 บาท 3,500.00
  นางสาวฉัตรสุดา ปรีชารัตน์ 100 บาท 100.00
  ฐานนันท์ ประทุมมินทร์ 500 500.00
  สุทธิดารักษ์ ชัยจันทร์ 500 500.00
  กฤตพงศ์ แซ่ตั๊ง 1000 1,000.00
  จินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์ 1000 1,000.00
  ดร.พีรญา เล็กกัมพร (Anny) 500 บาท 500.00
  เปา,บอย,แม่ตุ่ม,แม่หมู,ป๊า,เจ้ปู 2,700 บาท 2,700.00
  ฉัตถพล มุงคุณดา 500 500.00
  รัตนา ไม้โภคทรัพย์ 500.00
  ส่องแสง วิงวาท 12,700.00
  คุณอาริญา ปราสาททอง 7,000.00
  นางสาวพัชรนันท์ ไชยมหาพฤกษ์
นางเฮียง อ่าวสมบัติกุล
นายไพรัช  ไชยมหาพฤกษ์
12,402.00
  คุณดุจดาว พงษ์ศรีหดุลชัย และครอบครัว 2,999.00
  คุณอานุภาพ สันติเมทนีดล 1,000.00
  คุณสุวรรณี จันทร์สำเร็จ และครอบครัว 4,000.00
     
     
     
     
     
     
     
     

อานิสงส์ของการสร้างพระประธานถวายวัดที่ขาดแคลน

 1. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง เพราะเป็นความคิดอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธา
 2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี
 3. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธคุณ ทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมา เป็นสื่อน้อมนำให้ระลึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลจริยาอื่นๆ อีกเป็นอันมาก
 4. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่า เป็นที่เคารพและรักใคร่ของประชุมชน มีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลจริต
 5. ในสมัยมรณะกาล หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อน จะจุติย่อมปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที
 6. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ) ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศล จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป
 7. ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน(หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)
 8. เมื่อวันใดที่เราเดือดร้อน ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เหมือนที่เราช่วยเหลือสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 32

เมื่อวานนี้ 252

สัปดาห์นี้ 284

เดือนนี้ 5564

ทั้งหมด 462876