* ขออนุญาตนำเรื่องนี้กลับมาประชาสัมพันธ์บอกบุญอีกครั้งครับ

     เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 49 นิ้ว โดยทางกองทุนจะนำไปให้กับ วัดศรีบุญฯ ในจังหวัดน่าน ซึ่งในขณะนี้ทางวัดกำลังสร้างศาลาปฎิบัติธรรม/ศาลาการเปรียญอยู่ และใกล้จะเสร็จแล้ว แต่ทางวัดยังไม่มีพระประธาน เลยติดต่อเข้ามาที่กองทุน เพื่อขอพระประธาน

ongprathom 005

S 28147725
* ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

     เมื่อต้นปี 2559 ทางกองทุนก็ได้ทำเรื่องลงประกาศหาเจ้าภาพให้ถึง 3 ครั้ง แต่ก็ยังไม่สามารถหาปัจจัยได้ครบตามจำนวน เนื่องจากองค์พระประธานที่สร้างเป็นขนาดหน้าตัก 2 เมตร (80นิ้ว) ทางกองทุนจึงปรึกษากับทางวัดว่า ควรจะลดขนาดพระประธานลงมาเป็น 49 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ (ใช้งบสร้าง 350,000 บาท) เพื่อที่จะได้ง่ายในการบอกบุญหาเจ้าภาพสร้างองค์พระได้สำเร็จ  ซึ่งในปัจุบันยังขาดปัจจัยอยู่อีก 92,500 บาท กำหนดทำพิธีเทหล่อ เมื่อรวบรวมปัจจัยได้ครบตามจำนวนแล้ว

     สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา หรือถ้าท่านร่วมทำบุญ 2,999 บาท ทางวัดจะจารึกชื่อของท่านติดไว้ที่ฐานพระประธานและป้ายหินอ่อนในศาลาปฏิบัติธรรมให้ครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ที่ โทร. 089-550-9777

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน โดย อานุภาพ"
หมายเลขบัญชี 405-816888-0

หมายเหตุ : ถ้าสภาพอากาศไม่อำนวย มีฝนตกหนัก และมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน และบุคลากรที่จะมาทำพิธีไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอ หรือมีจำนวนเจ้าภาพไม่เพียงพอ (น้อยกว่า 3 ราย) กำหนดการเทหล่อ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากฟืนและถ่านที่ใช้ในการเผาแบบพระเปียก จึงทำให้ไม่สามารถเผาแบบพระที่จะเทหล่อได้ และพิธีเทหล่อพระจะต้องทำกลางแจ้ง ทางกองทุนจะพิจารณาวันเวลาที่เหมาะสม และแจ้งให้ทางเจ้าภาพทราบอีกครั้งหนึ่ง

สิ่งที่เจ้าภาพต้องนำมาเองในวันทำพิธีเทหล่อ

 • ซองปัจจัยถวายพระ 9 รูป ที่มาทำพิธีเจริญพุทธมนต์
 • พวงมาลัยข้อมือเล็กๆ 9 พวง
 • เจ้าภาพควรสวมเสื้อขาวมาร่วมพิธี

หมายเหตุ ถ้าเจ้าภาพไม่สะดวกทำพิธีเทหล่อในวันที่กำหนด เจ้าภาพสามารถกำหนดวันทำพิธีเทหล่อเองได้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท

เงื่อนไขการยกเลิกการทำบุญและขอคืนเงิน

     ทางกองทุนจะคืนเงินให้ทุกกรณี ที่กองทุนไม่สามารถทำให้บรรลุตามจุดประสงค์ของเจ้าภาพ หรือตามโครงการที่ได้ประกาศไว้

วิธีการขอคืนเงิน

1. เจ้าภาพแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการทำบุญ และขอคืนเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร มาที่กองทุน ทางอีเมล์ sarakuntho@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ และโครงการที่ท่านร่วมทำบุญไว้ และหมายเลขบัญชีของเจ้าภาพเท่านั้น

2. ทางกองทุนจะคืนเงินให้ท่าน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อเจ้าภาพที่สั่งจองเท่านั้น ภายใน 45 วัน

 รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  พรศักดิ์ วรรณศา ก๊วยสมบูรณ์
ครอบครัว สนอง สมพิศ ก๊วยสมบูรณ์ และครอบครัว
พิมพ์ สำราญ บุญรวม และครอบครัว
2,999.00
  กัญญาพร เหล่าฯ
กิตติศักดิ์
สังวาลย์
จันทร์ศิริ
มุกประกาย
15,500.00
  นายสุชาติ-นางวีณา  สายปาน
นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี
นายธิติ พรหมโยธี
นายธีรยุทธ สายปาน
นายไพศาล สายปาน
2,999.00
  ปฐมาภรณ์ พุมเพรา 759.00
  นายจเร
พ.จ.อ.หญิงสายใจ
ด.ช.หฤษฎ์ วรรณาเวช
180.00
  นางสาวศกุนา เก้านพรัตน์ 100.00
  นางสาวฉัตรสุดา ปรีชารัตน์ 100.00
  นส ธนสรัญญ์ นันท์เจริญวัฒนา 295.00
  นส สมศรี แซ่โง้ว และ นส ธนสรัญญ์ นันท์เจริญวัฒนา 200.00
  นส ปัทมา เผือกน้อย และครอบครัว 500.00
  คุณวิไลและคุณปรัชญา ประภาพันธุ์ 300.00
  นพวรรณ แสงธีรกิจ 1,000.00
  คุณธฤตา นาคพันธุ์ 1,818.00
  นายประพัฒน์ศักดิ์. เผือกนาค และครอบครัวเผือกนาค 2,000.00
  น.ส. มานา กุลอารยะสิน
นายสันติ ก้องกิติศัพท์ชัย
นางสุวรรณีกุลอารยะสิน และครอบครัว
1,390.00
  ปทิดา สุคนธมาน 21,850.00
  สุพิรัชข์ เพียรทองสงฆ์ และครอบครัว 300.00
  คุณวิไลและคุณปรัชญา ประภาพันธุ์ 300.00
  นางสาว กนกพรรณ ศรีวนาภิรมย์
นายเฉลิมพล ศรีวนาภิรมย์
นางกรองแก้ว ศรีวนาภิรมย์
นางสาวกนกพร ศรีวนาภิรมย์
นายฆฤณ ศรีวนาภิรมย์
นายยุทธนา เพียงสุนทร
นางสาวชัชนา หาญฤทธี
43,808.00
  นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ 200.00
  นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ 100.00
  นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ 100.00
  บุญช่วย ทองอินทร์ จันทร์เพ็ญ ทองอินทร์
ภัสสร์ภวิศา ทองอินทร์  และ ครอบครัว
2,999.00
     
     
     
     
     

 

อานิสงส์ของการสร้างพระประธานถวายวัดที่ขาดแคลน

 1. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง เพราะเป็นความคิดอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธา
 2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี
 3. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธคุณ ทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมา เป็นสื่อน้อมนำให้ระลึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลจริยาอื่นๆ อีกเป็นอันมาก
 4. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่า เป็นที่เคารพและรักใคร่ของประชุมชน มีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลจริต
 5. ในสมัยมรณะกาล หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อน จะจุติย่อมปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที
 6. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ) ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศล จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป
 7. ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน(หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)
 8. เมื่อวันใดที่เราเดือดร้อน ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เหมือนที่เราช่วยเหลือสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 35

เมื่อวานนี้ 252

สัปดาห์นี้ 287

เดือนนี้ 5567

ทั้งหมด 462879