* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะทำพิธีเทหล่อภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ส่วนพระอัครสาวก ยังไม่มีเจ้าภาพ หากท่านใดมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพพระอัครสาวก สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 089-550-9777

     ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ "สร้างพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก 59 นิ้ว และพระอัครสาวก" ถวายให้กับวัดที่อยู่ห่างไกลในเขตทุรกันดาร จ.อุทัยธานี โดยทางวัดจะนำไปประดิษฐาน เป็นพระประธานในศาลาการเปรียญ ที่สร้างเสร็จนานแล้ว เพื่อให้พระภิกษุและญาติโยม ได้กราบสักการะ เวลาที่พระทำวัตรเช้า/เย็น ทำบุญในพระและวันสำคัญทางศาสนา โดยใช้งบประมาณในการสร้าง 109,900 บาท พระอัครสาวก คู่ละ 29,900 บาท (พระอัครสาวกยังไม่มีเจ้าภาพ) โดยจะทำพิธีเทหล่อเมื่อได้ปัจจัยครบถ้วนแล้ว

S 34201613

S 34201614S 34201615S 34201616
S 34201617

เรื่องนี้ทางกองทุนได้เคยประชาสัมพันธ์ หาเจ้าภาพมาหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังหาไม่ได้ ครั้งนี้จึงขอนำเรื่องของวัดนี้กลับมาบอกบุญอีกครั้งหนึ่งครับ

รายละเอียดของพระประธานที่จะจัดสร้างในครั้งนี้

  • พระพุทธชินราช หน้าตัก 49 นิ้ว ฐานบัว เทหล่อด้วยทองเหลืองทั้งองค์ ใช้งบในการจัดสร้าง 100,900 บาท
  • พระอัครสาวก 29,900 บาท กำหนดทำพิธีเทหล่อ เมื่อหาเจ้าภาพและปัจจัยได้ครบตามจำนวนแล้ว

S 35954729

รายละเอียดการร่วมทำบุญ

  1. ประธานเทหล่อ มีทังหมด 5 เบ้าๆละ 19,999 บาท
  2. เจ้าภาพแท่งทองเหลือง แท่งละ 9.9 กิโลกรัม แท่งละ 1,999 บาท
  3. เจ้าภาพแผ่นทองๆละ 99 บาท

หมายเหตุ..ร่วมทำบุญตั้งแต่ 3,999 บาท ทางวัดจะจารึกชื่อของท่านติดไว้ที่แท่นพระประธาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ได้ที่ 089-550-9777 ไอดีไลน์ sarakuntho

บัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน โดย อานุภาพ"
เลขที่บัญชี 405 - 816888 - 0

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  นายอมรวัฒน์ ชาติสัจจาสิทธิ์ ถวายแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน 300.00
  คุณนันท์นภัส  ใจหาญ 200.00
  นางสาวฉัตรสุดา ปรีชารัตน์ 300.00
  คุณรุจิภาส เมธาวุฒิไกร 1,500.00
  คุณ อรวิภา นิ่มเสนาะ 500.00
  คุณ ณภาสุ มหัทธนะสุ 1,000.00
  กนกวรรณ โกสิทธิ์ 100.00
  นางสาวกฤตพร มณีอินทร์ 100.00
  กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ 500.00
  คุณพัฒนพงศ คุณพีรัชญาณ์
ดช.พีระพัฒน์ เด็กชายพัฒระพี สุนทรกำจรพานิช
และครอบครัว
199,900.00
มัดจำไว้ 69,990
  นางสาวอนัญญา ลีละชัยกุล 5,000.00
     
     
     
     
     
     

S 32243745
S 32243746

อานิสงส์ในการหล่อพระประธาน

     พระพุทธรูป พุทธศิลป์สูงค่า สัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เราชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชา เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เกี่ยวกับความเป็นมาของการกำเนิดพระพุทธรูปนั้น   ได้มีการค้นพบหลักฐานเป็นศิลปวัตถุโบราณ ณ ประเทศอินเดีย สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก จนถึงกับยกเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธรูปที่จะใช้เป็นที่เคารพบูชา มีเพียงปูชนียะวัตถุที่สร้างไว้เพื่อสักการะแทน เช่น พระธรรมจักรและกวางหมอบ เป็นต้น

     ต่อมาภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว จึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น โดยในครั้งแรกนั้น เป็นฝีมือของช่างชาวกรีก ซึ่งเป็นชนชาติที่เข้ามายึดครองอินเดีย จากการล่าอาณานิคมของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ชาวกรีกเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างผลงานด้านปฏิมากรรม เป็นรูปเทพเจ้าต่างๆ เมื่อมาอยู่ในอินเดีย เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงสร้างพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ขึ้นมา เพื่อสักการะบูชา การสร้างพระพุทธรูปมี 2 ขนาด คือ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ และพระพุทธรูปขนาดเล็ก พระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตัก 20 นิ้วขึ้นไป จัดว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ โดยมากสร้างไว้เป็นพระประธานในโบสถ์หรือวิหาร แต่กว่าจะออกมาเป็นพระพุทธรูปหนึ่งองค์ให้เราบูชา ต้องใช้เวลานานเป็นเดือนเป็นปี

DSC 1838 1

อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้

1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน  จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง  สรรพภยันตรายสลาย
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน  เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว  ก็จะเลิกเว้นการจองเวร
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส  งูพิษ เสือร้าย  ไม่อาจเป็นภัย
5. จิตใจสงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฎเกินความคาดฝัน  ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัตย์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี  ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาเลิศล้ำ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้าง ที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

     การจัดสร้างพระพุทธรูป และสิ่งพิมพ์เป็นกุศลดังกล่าว ฉะนั้น ในงานวันเกิด งานมงคลต่าง ๆ การฉลองยศหรือตำแหน่ง การทำบุญสะเดาะเคราะห์ หรือขอพร การขอขมาลาบาปตลอดจนการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น  หากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดกิจการดังกล่าวด้วย  ก็จะเป็นผลานิสงส์สืบต่อไป.

 

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 120

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 120

เดือนนี้ 5400

ทั้งหมด 462712