* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว สำหรับพระไตรปิฎกในโครงการนี้ จะไปถวายในราวต้นเดือนตุลาคม 2559 ส่วนวัน-เวลาที่แน่นอน ทางกองทุน จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งครับ

     เนื่องในวันเข้าพรรษา และเป็นการร่วมทำบุญครั้งสุดท้ายของโครงการนี้ครับ กองทุนสารคนโธ ขอเรียนเชิญท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ สร้างหนังสือพระไตรปิฎก เพื่อถวายเป็นธรรมทาน ให้กับวัดที่ห่างไกลความเจริญ และมีความต้องการใช้หนังสือจริงๆ โดยในรอบนี้จะเป็น ครั้งสุดท้ายของโครงการนี้ครับ ทางกองทุนจะนำไปถวายให้กับ วัดใหม่ภูมิเจริญ จ.กาญจนบุรี ตามคำขอของท่านเจ้าอาวาส ในวันที่ทำพิธีถวายพระประธาน เมื่อวันที่ 12 พ.ค 2559 ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าตั้งแต่มีวัดมา ทางวัดยังไม่เคยมีหนังสือพระไตรปิฎกเลย ถวายหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ ให้กับวัดที่ขาดแคลน

ถวายหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ ให้กับวัดที่ขาดแคลน

สร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดใหม่ภูมิเจริญ จ.กาญจนบุรีสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดใหม่ภูมิเจริญ จ.กาญจนบุรี

     ชุดหนังสือพระไตรปิฎก ที่จะสร้างถวายในครั้งนี้ จะเป็นชุด 99 เล่ม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในราคาเล่มละ 450 บาท หรือจะทำบุญตามกำลังศรัทธาก็ได้ครับ เจ้าภาพที่ร่วมทำบุญเป็นเล่ม ทางกองทุนพิมพ์ชื่อเจ้าภาพ ลงบนหนังสือพระไตรปิฎกให้ ส่วน วัน-เวลาที่จะนำไปถวาย กำหนดไว้คราวๆ คือต้นเดือน สิงหาคม 2559

     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญ ได้ที่ 094-945-5914 e-mail : sarakuntho@gmail.com ท่านที่ต้องการร่วมทำบุญ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีตามที่แจ้งด้านล่าง

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎก"

405 - 816933 - 1

(เมื่อโอนปัจจัยมาแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ)

     ถ้าไม่เป็นการรบกวน ทางกองทุนขอฝากทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์และช่วยแชร์งานบุญนี้ ให้กับทางวัดด้วยครับ เพื่อที่พระภิกษุและชาวบ้านของวัดนี้ จะได้มีหนังสือพระไตรปิฎก ไว้อ่านและศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ครับ

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นายคณพศ สุรฤทธิธรรม และนางสาวยุวดี โคสิริลักษณ์ 1,000.00
  ด.ช.พรรณกรณ์, ด.ช.ธนธัส และด.ญ.ธัญกมล สุรฤทธิธรรม 1,000.00
  นายกิมฮ้ง แซ่โค้ว, นางอารมย์ ไตรบุตร
และนางสาวชญาพัฒน์ โคสิริลักษณ์
1,000.00
  นางสิริพริมา รุ่งเรืองเลิศสกุล และครอบครัว
นายวิวัฒน์เดช รุ่งเรืองเลิศสกุล และครอบครัว
450.00
  นางสาววิภารัศมิ์ เกษมใจประสงค์ และครอบครัว
นายสิทธิกาจ วัฒนผลิน และครอบครัว
450.00
  นางพรทิพย์ กันยะมี และครอบครัว 450.00
  คุณปภาดา ทัตพรพันธ์ 450.00
  คุณสลาตัน อินทร์แก้ว 450.00
  นางมะลิณี ระกำทองและครอบครัว 450.00
  คุณศุภิดา ไชยชนะ 450.00
  คุณรุ่งนภา แตระกุล 1,000.00
  นายพร ทองวงค์ญาติ - นางทวี ทองวงค์ญาติ (แซ่ลี้) 980.00
  นายไตรภพ บัวระกด และครอบครัว 500.00
  คุณวรเชษฐ ตั้งบรรเจิดกุล
คุณอัจฉรา อัศวเรืองรอง
คุณทรงศิริ-คุณเยาวลักษณ์-คุณดวงพร-คุณศุทธิ์สิริ-คุณธนิน ตั้งบรรเจิดกุล
300.00
  นายวิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง 100.00
  พระพาวุธเทพ  สิริมังคโล 970.00
  Thanurak Suksawang 20.00
  คุณไกรสรณ์ เอี่ยมสะอาด 50.00
  คุณสุดารัตน์ บรรลือทรัพย์ 450.00
  คุณนราธิป  ชุมเกื้อ 450.00
  คุณอาคม คุ้มคำมี 450.00
  ครอบครัวเฮงธนารักษ์ 450.00
  นายโทน-นางจรรยา บรรลือทรัพย์ และครอบครัว 450 บาท 450.00
  คุณภาคิน จริตงาม 500 บาท 500.00
  คุณศตพัฒน์ ธมนต์ จริตงาม 500 บาท 500.00
  คุณขนิษฐา จริตงาม 500 บาท 500.00
  คุณยุวดี นิรมิตมงคล และ คุณ ราศิวรรณ นิรมิตมงคล
เพื่ออุทิศให้ นายธนาวินท์ โกศัยดิลก
900.00
  นายโพธิปัญญา ถาวร (2 เล่ม) 900 บาท 900.00
  คุณธนกร - คุณชณัญช์กรณ์ บริบูรณ์ธนกุล 450 บาท 450.00
  คุณจารุภัสร์ ทัศนียะเวช 450 บาท 450.00
  คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา 550 บาท 550.00
  นายวิรุฬห์เทพ-น.ส. พรบุลกัณณ์ ชัยวัชรเสถียร จำนวน 450 บาท 450.00
  น.ส บุษบง เมืองฟัก 450 บาท 450.00
  นายทศพล ฉันทะยิ่งยง 100 บาท 100.00
  คุณวีรพล อโนทัยอดิกูลและครอบครัว 450 บาท 450.00
  คุณมณทิรา แซ่เบ๊ เพื่ออุทิศให้คุณแม่เง็กจู แซ่แต้ 450 บาท 450.00
  คุณธีวินท์ กิจธำรงวรกุล 450 บาท 450.00
  พญ.วรพร ศุภประสิทธิ์ 450 บาท 450.00
  คุณณฐกร กิจธำรงวรกุล 450 บาท 450.00
  คุณลักขณา กิจธำรงวรกุล 450 บาท 450.00
  นางสาวลฎาภา ระเบียบดี อุทิศให้คุณพ่อบุญรุ่ง ระเบียบดี 450 บาท 450.00
  นายวีระยุทธ ดรบัณฑิตและครอบครัว 450 บาท 450.00
  นางสมนึก ถาวรสิน อุทิศให้นายสุจริต ถาวรสิน 450 บาท 450.00
  นางขนิษฐา ผนึกทองและครอบครัว 450 บาท 450.00
  นางขนิษฐา ผนึกทอง อุทิศให้นายไพบูลย์ ผนึกทอง 450 บาท 450.00
  นางประไพจิตร์ โจนส์ 450 บาท 450.00
  คุณญาณินท์ เวียงเกตุ และครอบครัว 450 บาท 450.00
  ไพรินทร์ หงษ์สุวรรณ
ประสาร-ขรรค์ชัย-กุสุมภ์ นิยมอดุลย
สุริยา อนันต์เจริญกุล และครอบครัว
1,800.00
  นายพิพัฒน์และนางปัทมา พุทธานนท์
นายบรรเลง จุนเจริญวงศา
นางวรรณา จุนเจริญวงศา
นายบรรหาร จุนเจริญวงศา
นายสุบรรณ จุนเจริญวงศา
และครอบครัว
4,500.00
  คุณภิญญดา - ภาวัต บุรพกุศลศรี 4,500.00
  คุณชรีรัตน์ ประจักษ์ธรรม และครอบครัว 450.00
  คุณยุวดี นิรมิตมงคล
คุณศิริวรรณ นิรมิตมงคล
เพื่ออุทิศให้นายอนาวินท์ โกศัยดิลก
900.00
  คุณสมจิตร์ เมืองปลื้ม 450.00
  คุณมาลี เมืองปลื้ม 450.00
  ด.ญ.กัลยรัตน์ บรรจงเลิศ 450.00
  ด.ญ.กัลยกร บรรจงเลิศ 450.00
  คุณสมศักดิ์ บรรจงเลิศ 450.00
  คุณจักรภพ ณ นคร และครอบครัว 450.00
  คุณวนิดา บรรจงเลิศ 450.00
  คุณโสภา บรรจงเลิศ และครอบครัว 450.00
  คุณพรพรรณ สร้อยมงคลเดช 450.00
  ธนาคารออมสิน หน่วยเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ 450.00
  คุณวราภรณ์ บรรจงเลิศ 450.00
  เหล่าท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครอง "ครอบครัวของข้าพเจ้า"
นาง สร้อยแก้ว เล็กระธา
นาย บุญรัตน์ เล็กระธา
นาย อดิศร เล็กระธา (ข้าพเจ้า)
นาง ศศิวิมล เล็กระธา
นางสาว อริยา เล็กระธา
นาย ชวลิต โกมลทวีเกษม
13,950.00
  นางเซี่ยมเช็ง แซ่โง้ว 450.00
  นายเรวัต รัตนเชษฐากุล 450.00
  นายนิรันดร์ และนางฐิติพร สิทธิวราภรณ์ 450.00
  ด.ญ.ชนิกานต์ และ ด.ญ.เขมิจิรา สิทธิวราภรณ์ 450.00
  นางบุหงา กังศศิเทียม 450.00
  นายภุชงค์ นางหงัน นพเก้า 450.00
  คุณเทมส์ สุภาพกุล 450.00
  นายสถิตย์ นางพเยาว์ ขุนทอง 500.00
  นางสาวอรอุษา ขุนทอง และครอบครัว 500.00
  น.ส.ชิดชนก ขจัดภัย นายธนากร ทองสุวรรณ์ 450.00
  น.ส.วันดี สังสำโรง และครอบครัว 200.00
  น.ส.สุจิตรา ธรรมชาติ และครอบครัว 700.00
     
  คุณถนอมศักดิ์ - คุณสมศรี ริมสาคร     1 เล่ม 450.00
  คุณจรัสดาว ริมสาคร  1 เล่ม 450.00
  คุณจักรพันธุ์ ริมสาคร  1 เล่ม 450.00
  คุณนพวรรณ  ไพศาลอัชพงษ์ 1 เล่ม 450.00
  คุณฉวีวรรณ บัวสุข และครอบครัว  1 เล่ม 450.00
  คุณเกรียงไกร ศุภพงศ์  อุทิศให้ท่านเจ้ากรรมนายเวร  1 เล่ม 450.00
  คุณอริสรา โซฟูเอะ  และครอบครัว  1 เล่ม 450.00
  คุณณัฐ-คุณชนันธร ศรีวิลาศ และครอบครัว 1 เล่ม 450.00
  กลุ่มงานสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม กรมทางหลวงชนบท  1 เล่ม 450.00
  เจ้าหน้าที่สำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวงชนบท 1 เล่ม 450.00
  นายทยุติ โสตถิสุพร และครอบครัว  1 เล่ม 450.00
  นายสุพล หมอนทอง 1 เล่ม 450.00
  นางเครือมาศ หมอนทอง 1 เล่ม 450.00
  นายสุนทร หมอนทอง 1 เล่ม 450.00
  นางสาวจันทิมา หมอนทอง 1 เล่ม 450.00
  คุณจิธฐา เดชบุญ และครอบครัว 1 เล่ม 450.00
  คุณชุติวรรณ บุณยนิพัทธ์ และครอบครัว  1 เล่ม 450.00
  คุณรวิน สาราจิตต์ และครอบครัว 1 เล่ม 450.00
  คุณชาลี ณ ลำปาง - คุณวริศรา วิศิษฐวาณิชย์ และครอบครัว 1 เล่ม 450.00
  คุณชาลี ณ ลำปาง - คุณวริศรา วิศิษฐวาณิชย์ และครอบครัว 1 เล่ม 450.00
  คุณสำรวย เทียบจิรประภา 1 เล่ม 450.00
  คุณอารีย์ เทียบจิรประภา 1 เล่ม 450.00
  คุณภัทรพงษ์ เทียบจิรประภา และ คุณศิรินุช คงนิรันดรสุข 1 เล่ม 450.00
  คุณสุนัดดา เทียบจิรประภา 1 เล่ม 450.00
     
     
     
     
     
     
     

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ (กลุ่ม)

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณพ่อพลอย ฉัตรสมพร และครอบครัว 900.00
  คุณสายใจ ดีเลิศ 2,000.00
  คุณหทัยรัตน์ เตชะจินดารัตน์
450.00
  คุณปิยะพร ฉัตรสมพร
450.00
  คุณเยาวเรศ แผลงขวัญ
450.00
  น.ส.ณิษา กุลพรธนดล
450.00
  คุณชลชญา แซ่เตียว
450.00
  คุณประณีต แจ่มศรี
450.00
  คุณวาสนา จีณาวงษ์
450.00
  คุณโสรยา รุนนา
450.00
  อมราภัส พฤกษาหอมหวล และครอบครัว
 
  ครอบครัวยิ้มเกียรติวงศ์
450.00
  คุณกัญญาณัฐ เนตรนิล
450.00
  คุณหนึ่งฤทัย พฤกษาหอมหวล
450.00
  คุณเพ็ญพัฒน์ เพชรชูศรี
450.00
  คุณวรรณวิมล และ ด.ญ.สาริศาเชื้อดี
450.00
  คุณมาลัย เชื้อดี
450.00
  คุณวรางคณา เชื้อดี
450.00
  คุณไพรำ เชื้อดี
450.00
  คุณพงศ์ภูมิพันธ์-นางณัฐพร เชื้อดี
450.00
  คุณชินมิษ เชื้อดี
450.00
  คุณนันท์นภัส เชื้อดี - คุณพีรพล ประกอบสุข
450.00
  คุณอัมพร น้อยโครต
450.00
  คุณพูศิจน์ ธนูสมบัติ และครอบครัว
450.00
  คุณพัฒนพงศ์- คุณอำไพ จงวิสูตรและครอบครัว
450.00
  คุณรสคนธ์ ฟั่นคำสอน
450.00
  นายรุ่ง พฤกษาหอมหวนและครอบครัว
450.00
  คุณสุพรรณิการ์ ศรีบัวรินทร์
450.00
  คุณอาพร อ่อนสุด
500.00
  นางภารดี สุรเกียรติขจร
450.00
  นายเซย์ จงเจริญ ภรรยา บุตร และธิดา
450.00
  คุณรัตนาภรณ์ ฉันทรัชดา
200.00
  คุณศิริภรณ์ อาจศิริ และครอบครัว
200.00
  คุณประคอง วุฒิสาร
100.00
  คุณเจียมรัตน์ กลัดนาคะ
100.00
  คุณสิทธิโชค วันซวง
100.00
  คุณสายตา เดชา
100.00
  คุณทองสุข ซัยภาค
100.00
  คุณบุญล้อม ศรีใส
100.00
  คุณคำก้อน พิมพ์เขต
100.00
  คุณจังโกติ
100.00
  คุณณัฐญาดา มันทรารักษ์
100.00
  คุณจันทร์เพ็ง มันทรารักษ์
100.00
  คุณจะหัส ศรีลาชัย
100.00
  คุณกันย์สิน นิธิชวพรรษ
100.00
  คุณสุพรรณี พรมเสน
100.00
  คุณสัญชัย เลิศมณีพนา
100.00
  ยอดเงินรวม 18,250.-บาท  

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ (กลุ่ม)

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  พลเอกนพดล-นางปวีณ์นุช อินทปัญญา 5 เล่ม 2,250.00
  นส.กมลชนก จะโนภาษ 1 เล่ม 450.00
  นส.ธมณ วาทยานนท์.  1 เล่ม 450.00
  นส.นุดี ถนอมสิน 1 เล่ม 450.00
  นส.ศศิพัชร์ โสภณวานันท์ 3 เล่ม 1,350.00
  นส.สุมิตรา ทองสุก  2 เล่ม 900.00
  นางวารุณี-นส.กษิรา เขมพิทักษ์. 2 เล่ม 900.00
  นส.นารีนาถ. พุทธวงศ์ 1 เล่ม 450.00
  นายอุกฤษ จิรภัทรสุนทร 1 เล่ม 450.00
  นส.วิรุณลาภ 1 เล่ม 450.00
  คุณ สุบรร บุญเทพ และครอบครัว 1 เล่ม 450.00
  คุณ กฤษณา จีนลง และครอบครัว
คุณ เสาวรส มาริวงศ์ และครอบครัว
คุณ อลิสา คัมบีอาโซ และครอบครัว
คุณ สุพรรษา บุตรคุณ
คุณ พรภิมนร์ เมฆอรุณ
530.00
  คุณอนันตชัย ด.ชรัชวิภาค กรีฑา และ คุณปานจิตร์ ธีรสินธุ์โสภณ 1,500.00
  นายปิติพัฒน์ นางพัชรนันท์ ด.ญ.พัชญ์สิตา อินทร์วณิชย์ 450.00
  คุณสมจิตร์ เมืองปลื้ม 450.00
  คุณมาลี เมืองปลื้ม 450.00
  ด.ญ กัลยรัตน์ บรรจงเลิศ 450.00
  ด.ญ กัลยกร บรรจงเลิศ 450.00
  คุณสมศักดิ์ บรรจงเลิศ 450.00
  คุณจักรภพ ณ นคร และครอบครัว 450.00
  คุณวนิดา บรรจงเลิศ 450.00
  คุณโสภา บรรจงเลิศ 450.00
  คุณพรพรรณ สร้อยมงคลเดช และครอบครัว 450.00
  ธนาคารออมสิน หน่วยเปลื่ยนแปลงกรมธรรม์ 450.00
  คุณวราภรณ์ บรรจงเลิศ 5,400.00
  นายสุพล หมอนทอง
นางเครือมาศ หมอนทอง
นายสุนทร หมอนทอง
นางสาวจันทิมา หมอนทอง
2,000.00
     
     

ยกยอดมาจาก วัดธาตุศิลา จ.สุรินทร์

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณปิญานัฐส์ ไชยเกษมศิริ 450.00
  ครอบครัวคำมะนิด 450.00
  คุณกมล ชัยสิทธิ์ 200.00
  คุณสาธิต บัวเลิศ 80.00
 
คุณเสริมสิริ  วิจัยสุตกิจ
คุณณุวัสฐ์  อดิจารุพันธุ์
คุณธีรวัตร์  อดิจารุพันธุ์
1,350.00
  คุณเอื้อมพร มั่นเสกวิทย์ 500.00
  คุณรัชนพ เลิศวิชามงคล 450.00
  พญ.กษิรา เขมพิทักษ์ 900.00
  คุณธรัชธิดา วิประกษิต 450.00
  คุณนิโลบล จาววิจิตร  450.00
  คุณกมลทิพย์ 3,150.00
  คุณปัญชลี อัยยะศิริ 900.00
  คุณธงชัย ชัยรุ่งเรือง 8 เล่ม 3,600.00
  คุณอภิวัฒน์ อำพันธ์ทองศิริ และครอบครัว 1,800.00
     
 share now

บันทึก

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 156

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 156

เดือนนี้ 5436

ทั้งหมด 462748