* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว และจะนำไปถวายในวันที่ 15 มกราคม 2560 พร้อมกับถวายตู้พระอภิธรรมด้วย

     ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎก ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของในหลวงที่เสด็จสู่สวรรคาลัย จำนวน 1 ชุด มีทั้งหมด 91 เล่มๆละ 490 บาท โดยจะนำไปถวายให้กับ วัดอัมพวัน จ.ขอนแก่น ซึ่งทางวัดกำลังต้องการใช้ เพื่อศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ tripidok 2016 10 16 icon

หนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้
* ตู้หนังสือที่นำไปถวายจริงอาจมีลักษณะแตกต่างจากภาพประกอบ


รายละเอียดของการร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ

1. หนังสือพระไตรปิฎก มีทั้งหมด 91 เล่มๆละ 490 บาท หรือตามกำลังศัทธา
2. ผ้าไตรถวายจีวร 1 ชุดๆ ละ 1,999 บาท หรือตามกำลังศัทธา (มีเจ้าภาพแล้ว)
3. เทียนพรรษาจุดหน้าพระประธาน 2 ต้นๆละ 999 บาท หรือตามกำลังศัทธา (มีเจ้าภาพแล้ว)

     ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ 1 เล่ม จะจารึกของท่านและครอบครัวไว้ที่หน้าแรกของหนังสือ กำหนดวันนำหนังสือพระไตรปิฎกไปถวายคือ วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ในวันถวาย ท่านสามารถเดินทางมาร่วมทำพิธีถวายได้ครับ

     สามารถร่วมทำบุญจะร่วมทำบุญเป็นเล่มได้ตามกำลังทรัพย์ หรือกำลังศรัทธาของท่าน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งด้านล่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-550-9777 หรือ e-mail : sarakuntho@gmail.com 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎก"

405 - 816933 - 1

(เมื่อโอนปัจจัยมาแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ)

 รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณธงชัย ชัยรุ่งเรือง และครอบครัว
เป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฎก 13 เล่ม
เป็นเจ้าภาพผ้าไตรจีวร 1 ชุด 1,999 บาท
เป็นเจ้าภาพเทียนพรรษาหน้าพระประธาน 1 คู่ 1,998 บาท
10,000.00
  นายยง สวรรค์ปัญญาเลิศ
คุณสำอางค์ สวรรค์ปัญญาเลิศ
คุณมัณฑนา สวรรค์ปัญญาเลิศ
คุณธีรภัสสร์ สวรรค์ปัญญาเลิศ
เป็นเจ้าภาพ 4 เล่ม
1,960.00
  คุณสุเทพ สิริพรกวิน
คุณวิไล สิริพรกวิน
คุณชุติมา สิริพรกวิน
คุณณัชพล นฤภัย
เป็นเจ้าภาพ 1 เล่ม
500.00
  คุณมัลลิกา สิริพรกวิน
คุณพิจิตร เอี่ยมโสภณา
คุณอรไพลิน เอี่ยมโสภณา
เป็นเจ้าภาพ 1 เล่ม
500.00
  คุณสุภาวดี มังคลา
คุณชาคริต มังคลา
คุณเขมภัสสร์ มังคลา
คุณสุรัชวิญญ์ มังคลา
เป็นเจ้าภาพ 1 เล่ม
500.00
  คุณอัญญารัตน์ ไช
เป็นเจ้าภาพ 1 เล่ม
470.00
  น.ส.วัลภา ห่อทรัพย์สิน และครอบครัว 500.00
  นายฉัตรชัย เลาสัตย์ และครอบครัว 500.00
  คุณตระการรัตน์ พุ่มอำภาพันธ์
คุณสุชาดา พุ่มอำภาพันธ์
คุณไพศาล พุ่มอำภาพันธ์
500.00
  คุณจินตนา ประจันนวล 500.00
  คุณอัญพัชรฏา คุณดวงตา แซ่ตั้ง 2 เล่ม 960.00
  ครอบครัวรุ่งแสงเพชร อุทิศให้ พ.ญ.ณฐมน รุ่งแสงเพชร
คุณนภัฏส์ชกร นิสัยมั่น และครอบครัว อุทิศให้ คุณพ่อ บุญรัตน์ นิสัยมั่น
คุณจิรทีปต์ พงศ์สุรเชษฐ์ และครอบครัว
คุณสังสิทธิ์ ลออพันธ์พล และครอบครัว
คุณรัศมิ์ชญาดา โอตตัปปานนท์ และครอบครัว
ถวาย 10 เล่ม เป็นเงิน 4900 บาท
4,900.00
  นาย ณรงค์พันธ์  วิจิตรานุช
นาง ณภัค วินิจโรคาดูร
น.ส ปวีณพร วิจิตรานุช
นาย ณัฏฐ์ธเนศ วินิจโรคาดูร
2,000.00
  นางสาวสิริพิยา พร้อมเพรียง 490.00
  นางวรรณกร วรรณแก้ว 1,000.00
  น.ส จินตนา ประจันนวล 500.00
  นางนงเยาว์ ประจันนวล 500.00
  นายไสว ศิลพิทักษ์ 500.00
  นางสาวอรวรรณ จอมเกตุ และ นาย.  วสันต์ นาถวิริยกุล 490.00
  นายสิววงศ์ สถิตย์ดีและครอบครัว 490.00
  ธัญลักษณ์ ศิริณรงค์ชัย กับ ธารา ธนิษฐา เทย์เลอร์ 890.00
  นางชนิดา นายภูมิพัฒน์ จอมเกตุ และครอบครัว 490.00
  คุณ จันทร์ทา ศาลางาม
คุณ สวิน ศาลางาม
คุณ พัน ศาลางาม
ด.ญ. อรสา ศาลางาม
ด.ญ. อรยา ศาลางาม
490.00
  คุณเขมภัค อุฬารเสถียร
คุณโชคชัย จันทร์พิริยะพร
980.00
  คุณณปภัช ตติยวงศ์
คุณรัสรินทร์ ทวีเกียรติคุณ
490.00
  คุณวิยะดา วิชัยภูมิ 500.00
  นส. ธนสรัญญ์ นันท์เจริญวัฒนา 490.00
  นส.สมศรี แซ่โง้ว (ทวีเกียรติคุณ)
นส. ธนสรัญญ์ นันท์เจริญวัฒนา
490.00
  นางรุ่งทิพย์ กังวานวาณิชย์และครอบครัว 490.00
  นส.กาญจน์วิณี กาศพรมราช 490.00
  คุณธัญญลักษณ์  ธำรงคริษฐ์  1 เล่ม 490.00
  คุณพิมพ์นาวา  ธำรงคริษฐ์   1  เล่ม 490.00
  คุณทยิดา ทวีเกียรติคุณและครอบครัว 1 เล่ม 490.00
  คุณประภาภรณ์ บัวเงิน น.ส.นิธิวดี อนันต์และ ครอบครัว ขออุทิศให้นาย ภากรณ์ อนันต์ 1 เล่ม 490.00
  คุณภคอร เชด และครอบครัว
คุณยุพาพิน  แก่นจันทร์ และ ครอบครัว 1 เล่ม
490.00
  คุณรื่นฤดี ตั้งทองทวี และ ครอบครัว 1 เล่ม 490.00
  คุณนายทวี และ ครอบครัว บุญใจ  1 เล่ม 490.00
  คุณสุกันยา โมริโมโต๊ะ และครอบครัว 1 เล่ม 490.00
  คุณสมพร คาร์เตอร์ และ ครอบครัว 1 เล่ม 490.00
  คุณสุรัสวดี นิลมาศ และ ครอบครัว 1 เล่ม 490.00
  คุณจันทกานต์ โสรัจจ์ และครอบครัว 1 เล่ม 490.00
  คุณสุวพีร์ แผ่นสุวรรณ และครอบครัว 1 เล่ม 490.00
  คุณนางสาวณัฏฐ์นิกานต์ พลสิมมา 1 เล่ม 490.00
  อาจารย์สรวงกับคุณเจนจิรา 1 เล่ม 490.00
  คุณสบาย แสงอำไพ และครอบครัว 1 เล่ม 490.00
  คุณพรชัย คุณทัศนีย์ คุณญาณาภรณ์ คุณสิปปกร ตั้งจิตพิทักษ์กุล
คุณรัชพันธ์ พูลนุช
490.00
  คุณธนกร สดใส และครอบครัว  
  คุณรักชาติ กวยรักษา และครอบครัว  
  ร้านทองเม่งหลี (บางโพ) 1,470.00
  คุณชัยสิทธิ์ หันประเสริฐกุล และครอบครัว 490.00
  คุณจูเช็ง แซ่ลิ่ม 490.00
  นางสาวศรัญญา แก้วสะอาด และครอบครัว 500.00
  ด.ญ.รุจาภา  งามเจริญสถาพร และ
ด.ช. ชาญดล  งามเจริญสถาพร
950.00
  ครอบครัวมั่นสัตย์รักสกุล และนางสาวปภาดา ทัตพรพันธ์ 6,370.00
  คุณสุนทรี ภราดรปัจจัย 490.00
  คุณสมศักดิ์ ภราดรปัจจัย 490.00
  คุณสุวรรณา ภราดรปัจจัย 490.00
  คุณวัลลีย์ ภราดรปัจจัย 490.00
  คุณทัศนพงษ์ พิทักษ์เสรีกุล 490.00
  คุณศมนภัสส์ ปิณฑวิรุจน์ 490.00
  พลอากาศเอก.คณิต เหลื่อมเจริญ และครอบครัว 1,370.00
  คุณพูนทรัพย์ วิชัยสิงห์
คุณจีรยุทธ แซ่ตั้น
คุณพรเพ็ญ  แซ่ตั้น
คุณฐิติวัฒน์ สุกาญจนโชติ
1,370.00
  คุณกอบบุญ ศรีชัย 1,470.00
  คุณณภูมิ วัดจินดา 490.00
  พล.ต. พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ 490.00
  คุณย่าสอิ้ง พรรณจิตต์ 490.00
  คุณอาริญา ปราสาททองโอสถ 980.00
  คุณปรัฏชญา ปราสาททองโอสถ 490.00
  คุณณอริณย์ ปราสาททองโอสถ 490.00
  คุณเทิดศักดิ์-ญาณินี-ณัฐกิตินี พ่วงจินดา 980.00
  คุณปิติกานต์ -ภริณี พ่วงรอด 490.00
  คุณธงชัย ชัยรุ่งเรือง และครอบครัว 2,500.00
  นางวรรณา แซ่ซิ้ม
นายจำรัส ศรีณรงค์
นายทองแสง ศรีณรงค์
นายพรชัย ศรีณรงค์
นางสาวปราณี ศรีณรงค์
นางปวีณา ศิวะโสภณพงศ์และครอบครัว
2,450.00
  คุณดุสิต คุณอาลิสา หงษ์หยก
คุณสมศักดิ์ ด.ญ.ชัญญา ไกรทัศน์
400.25
     
     
     
  *** ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว**  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ตัวอย่าง พิมพ์ชื่อเจ้าภาพลงในหนังสือพระไตรปิฎก

 พิมพ์ชื่อเจ้าภาพลงในหนังสือพระไตรปิฎก

อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก

     สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถี อันเป็นอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐี ครั้งนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจ้าผู้มีอายุ ปรา ถนาจะให้พระพิชิตมารโปรดประทานซึ่งพระธรรมเทศนา แสดงอานิสงส์ในการที่บุคคลที่ได้สร้างพระไตรปิฎก ใว้ในพระบวรพุทธศานาให้พิศดาร เพื่อสาธุชนทั้งปวงให้ถึงปสันนาการเลื่อมใส อุตสาหะสร้างพระไตรปิฎก
อันเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระบวรศาสนา จึงได้เข้าไปทูลถามปัณหาว่า

"ข้าแต่ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ บุคคลใดผู้มีจิตใจประกอบด้วยศรัทธา ได้สร้างพระไตรปิฎกถวายในพระพุทธศานาแล้ว จักได้รับผลานิสงส์เป็นประการใด

ขอได้โปรดชี้แจงอานิสงส์แห่งบุญ ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกให้แก่หม่อมฉันได้สดับรับฟัง ณ กาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้า" ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า

"ดูก่อนสา รีบุตร อันบุคคลผู้ใดสร้างพระไตรปิฎกถวายไว้ในศาสนานี้ ย่อมได้อานิสงส์เป็นอันมาก สุดจะนับได้ทั้งสิ้นเล่า เฉพาะอานิสงส์แห่งอักขระตัวเดียว ก็จะนับประมาณมิได้
สารีบุตรผลานิสงส์แห่งบุคคลผู้ได้สร้างซึ่งอักขระตัวเดียวไว้ในศาสนานี้ ก็ให้ผลยังตนให้ประสบสุขสิ้นกาลช้านานคือ

  • จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเวลานานถึง ๘๔,๐๐๐ กัปล์
  • จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศราชเป็นเวลาช้านานถึง ๙ อสงไขย
  • จะได้เสวยสมบัติในตระกูลพราหมณ์มหาศาล เป็นพราหมจารย์ มีปัญญามาก มีสมบัติมหาศาลเป็นเวลา ๙ อสงไขย
  • จะได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใหญ่มีสมบัติมากเป็ยเวลา ๙ อสงไขย
  • และได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดีและปรนิมมิตวสวดี เหล่านี้ชั้นละ ๙ อสงไขย เป็นกำหนด

     ครั้นจุติจากเทวโลกแล้ว ก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีก จะได้เป็นคนมีทรัพยนับวิชา มากด้วยสมบัติศฤงคารบริวาร จะได้เป็นคนมี สัตย์ ยินดีอยู่ในการบำเพ็ญกุศล

     จะได้เป็นคนมีรูปโฉมงดงาม มีน้ำใจโอบอ้อมอารีแก่ชนทั่วไป จะบริบูรณ์พูนเกิดไม่รู้จักบกพร่อง ทั้งนี้เพราะอานิสงส์แห่งอักษรตัวเดียว ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

     การที่กำหนดอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกนั้นเป็นอาจินไตย ฯ สา รีบุตรเอย เมื่อครั้งพระศานาพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้นคถาคตยังเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ของสมเด็จบรมกษัตริย์ ผู้เป็นพุทธบิดาแห่งพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า คถาคตได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

     ณ กาล ครั้งนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า "ในอนาคตอำมาตย์นี้จักได้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า สมณโคดม สมด้วยพระนามของคถาคตในกาลบัดนี้ฯ "

     อนึ่งได้ทรงพยากรณ์ว่า "พระพุทธมารดาแห่งคถาคตนี้ จักทรงมีพระนามว่า สิริมหามายาราชเทวี พระพุทธบิดาจักทรงพระนามว่า สิริสุทโธทนมหาราช ทรง พยากรณ์ต่อไปว่า "เมื่อคถาคตได้ตรัสรู้แล้ว จะทรงทรงมีพระชนม์ ๘๐ พรรษา แล้วจะดับขันธ์หันพระพักตร์เข้าสู่พระปรินิพพาน จะทรงประทานพระศาสนาไว้ ๕,๐๐๐ พรรษา"

     ก็สมด้วยพระพุทธฎีกาสิ้นด้วยประการฉะนี้ฯ ครั้นตรัสแสดงอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกแก่พระสารีบุตรดังนี้

     ต่อมาพระองค์ได้ตรัสเทศนาแสดงอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎก แต่พระเจ้าประเสนทิโกสนราชว่า "บุคคลได้สร้างพระไตรปิฎกโดยเขียนเองก็ดี จ้างคนอื่นเขียนก็ดี จะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ให้ สำเร็จปราถนาทุกประการ ให้สำเร็จสมบัติทั้ง ๓ ประการคือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ อักขระแต่ละตัว มีอานิสงส์เท่ากับการสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่ง อักขระที่จารึกพระไตรปิฎก ยังประดษฐานอยู่ตราบใดก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่ตราบนั้นฯ"

     อันพระไตรปิฎกนี้จัดเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระศาสนา ดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงมีผลานิสงส์มาก พระสารีบุตรเถรเจ้ามีปัญญามากก็เพราะอานิสงส์ที่ได้สร้างพระไตรปิฎกแล

     ครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า ปุสสะ พระสารีบุตรเกิดเป็น สุชาตมานพ มีภรรยาชื่อนางนันทา มีบุตรคนหนึ่งชื่อชื่อคันธกุมาร มีใจเลื่อมใสศรัทธาใคร่สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระพุทธศาสนา ให้ พระพระสังฆเถร เขียนพระไตรปิฎกไม่ปรากฎจำนวนเพราะไม่มีปรากฏในบาลี ครั้นพระเถรเจ้าเขียนเสร็จแล้ว สุชาตก็ได้ลงรักปิดทองเอาผ้าห่มของตนเป็นผ้าห่อคัมภีร์ ใช้ด้ายทำสายรัด และเก็บไว้ภายในหอไตรให้ทาส ๔ คนเป็นพนักงานเฝ้ารักษาเป็นประจำเสมอมา

     ครั้นต่อมากาลนานมา สองสามีภรรยาก็ได้ตายไป เสวยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ในวิมานทองสูง ๕ โยชน์ แวดล้อมด้วยนางอัปสร ๑,๐๐๐ นาง เต็มด้วยอิฏฐารมณ์มากมายหลายประการฯ

     เมื่อเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิต คิดเป็นเวลาในมนุษย์ ๗๕ โกฏิ ๖๐ แสนปี แล้วจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต ขึ้นไปเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในฉกามาพจรสวรรค์ถึง ๓ ครั้ง ครั้นในภัทรกัปรนี้ สองสามีภรรยาก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้า จักรพรรดิราช สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คือ ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้ว ดวงแก้วมณีโชติ จักรแก้ว นางแก้ว นางแก้วก็คือนางนันทา ผู้เคยเป็นภรรยาในอดีตนั้นเองฯ

     นอกจากนี้อานิสงส์ที่ได้ปิดทองพระคัมภีร์นั้น ย่อมตกแต่งให้มีผิวพรรณดั่งทองคำธรรมชาติฯ ผลที่ได้เอาผ้าห่มห่อคัมภีร์ได้บัลดารให้คลังอันเต็มไปด้วยผ้า ๘๔,๐๐๐ คลัง ผ้าแต่ละผืนล้วนแต่มีราคาแพงๆทั้งนั้นฯ

     อานิสงส์ที่ได้ใช้ด้ายรัดคัมภีร์ได้ทำให้สมบัติทั้งปวงถาวรมั่นคง ไม่มีการเสื่อมสูญหายด้วยอันตรายใดๆทั้งสิ้น

     อานิสงส์ที่ได้ทำตู้และหีบใส่พระไตรปิฎกนั้นได้ตกแต่งให้เป็นบรมจักพรรดิ สมบูรณ์ด้วยปรางค์ปราสาทแก้วถึง ๘๔,๐๐๐ ปรางค์ ล้วนทำด้วยแก้วประกาฬ แก้วลาย แก้วผลึก และแก้วอินทนิน นับเงินและทองเข้าด้วย จึงเป็นรัตนทั้ง ๗ ประการฉะนี้ฯ

     ด้วยอานิสงส์ที่มณฑปหอไตร ได้บันดาลให้อาชญาแผ่ไปทั่วในทวีปใหญ่ทั้ง ๔ ทวีปน้อย ๒,๐๐๐ เป็นบริวารฯ

     ด้วยอานิสงส์ที่ให้ทาสทั้ง ๔ อยู่ประจำรักษาหอไตรนั้นก็ตกแต่งให้มีบริวารแวดล้อมอยู่เป็นนิตยกาล

     ครั้นต่อมากาลนานมา พระเจ้าจักรพรรดิราชา ก็ได้ซึ่งความตายตามสภาพของสังขาร แล้วไปเกิดเป็นพระอินทรอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง จากนั้นก็เกิดเป็นมนุษย์ พบพระศาสนาของพระสมณโคดมบรมครู และได้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศด้วยปัญญาแลฯ

     การสร้างพระไตรปิฎกนั้นมีผลานิสงส์สุดที่นับได้ดังที่พระชินศรีตรัสว่า "ผลนั้นไม่มีที่สิ้นสุด จะนับประมาณมิได้ดังนี้ฯ"

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 145

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 145

เดือนนี้ 5425

ทั้งหมด 462737