* ขอปิดการรับทำบุญ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะนำหนังสือไปถวาย ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2560

* ขออนุญาตนำเรื่องนี้กลับมาประชาสัมพันธ์บอกบุญด่วนอีกครั้ง เนื่องจากมีเจ้าภาพ 2 ท่าน ที่แสดงความจำนงค์ร่วมทำบุญไว้ 6,300  บาท เกิดเหตุขัดข้อง ไม่สามารถโอนปัจจัยมาร่วมทำบุญได้ จึงทำให้โครงการนี้ มีปัจจัยไม่เพียงพอไปเอาหนังสือที่สั่งทำไว้ จึงขอรบกวนบอกบุญมายังทุกท่านอีกครั้งครับ เพื่อที่จะได้นำหนังสือพระไตรปิฏกชุดนี้ ไปถวายให้กับวัดโนนคำมี และ วัดรักขิตมณีวัลย์ จ.ขอนแก่น ในเดือนเมษายน 2560

     ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งนี้ทางกองทุนฯ จะนำไปถวายยัง วัดโนนคำมี จ.ขอนแก่น และ วัดรักขิตมณีวัลย์ จ.ขอนแก่น โดยจะจัดสร้างเป็นหนังสือพระไตรปิฎก ของสำนักพิมพ์ มหาจุฬา จำนวน 2 ชุด ในแต่ละชุดมี 45 เล่ม ราคาเล่มละ 700 บาท ในราคานี้ ได้รวมค่าหนังสือ ค่าตู้ ค่าขนส่ง และค่าจัดพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพลงในหนังสือทุกเล่มเรียบร้อยแล้ว หรือหากท่านใดที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพทั้งชุด ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ในราคาชุดละ 31,000 บาทtripidok 2016

ถวายหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้

รายการที่จะจัดสร้าง

  • หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม จำนวน 2 ชุด (ถวาย 2 วัด) ชุดละ 15,000 บาท
  • ตู้ไม้สัก อย่างดี 12,500 บาท 2 ตู้
  • ค่าขนส่งจากกรุงเทพ ไปยังวัด 3,500 บาท (2 วัด 7,000 บาท)

     ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ 1 เล่ม จะจารึกของท่านและครอบครัวไว้ที่หน้าแรกของหนังสือ กำหนดวันนำหนังสือพระไตรปิฎกไปถวายเมื่อได้จำนวนเจ้าภาพครบตามที่ต้องการ ในวันถวาย ท่านสามารถเดินทางมาร่วมทำพิธีถวายได้ครับ

     สามารถร่วมทำบุญจะร่วมทำบุญเป็นเล่มได้ตามกำลังทรัพย์ หรือกำลังศรัทธาของท่าน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งด้านล่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-550-9777 หรือ e-mail : sarakuntho@gmail.com 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎก"

405 - 816933 - 1

(เมื่อโอนปัจจัยมาแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ)

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  คุณจิรโชค อริษรา อัฐศดินทร์ อริณญา วรเมธากรณ์ 1,000.00
  คุณสุดใจ - คุณจินตนา ทองพิมพ์  
คุณภูมิระพี ลักขณาวัฏ พร้อมครอบครัวและบริวาร
คุณดวงเดือน เรืองอนันต์
490.00
  คุณอานุภาพ สันติเมทนีดล 2,000.00
  คุณธีรเดช ชิตอรุณ 700.00
  นายไตรรัตน์-นางพัชรี เนียมกลิ่นและครอบครัว 2,500.00
  นายวิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง และครอบครัว 490.00
  นส.สมศรี แซ่โง้ว (ทวีเกียรติคุณ)
นส.ธนสรัญญ์ นันท์เจริญวัฒนา
และครอบครัวทวีเกียรติคุณ
700.00
  คุณสุจินต์ ศรีปัญญาพล
บริษัท ปัญญามิตร การพิมพ์ จำกัด
2,100.00
  คุณอนุชิต พงศ์พรหม และครอบครัว 722.00
  คุณสาธิต บัวเลิศ 100.00
  คุณจิรโชค อริษรา อัฐศดินทร์ อริณญา วรเมธากรณ์ 1,000.00
  คุณสุดใจ - คุณจินตนา ทองพิมพ์  
คุณภูมิระพี ลักขณาวัฏ
พร้อมครอบครัวและบริวาร
คุณดวงเดือน เรืองอนันต์
490.00
  นายภฑิล-นางพรภัสสร์ภรณ์
นายกิตติ์ไกรวิชญ์-นางสาวนภัค คิญชกวัฒน์
2,800.00
  นางสาวพิชานัน กออนันตชัย
และครอบครัวกออนันตชัย , ครอบครัวอดิตโต
 
  คุณสมฤดี คุณอนุสรณ์
คุณโรจน์พงศ์ คุณอังศนา
คุณปรียานุช ดช.ครัณยพงศ์ พงษ์เกษมพรกุล
2,000.00
  นายกีรติ อินทวิเศษ และครอบครัว 700.00
  คุณทินกร สวนมา 1,4000.00
  นายศุภชัย-นางนันธิยา บาลโสง และครอบครัว 1,400.00
  คุณวิยะดา วิชัยภูมิ 700.00
  นางวิภาพร กล่อมบรรจงและครอบครัว 700.00
  คุณจิรทีปต์ พงศ์สุรเชษฐ์ และครอบครัว 700.00
  ครอบครัวรุ่งแสงเพชร และครอบครัว
ศรีใจ อุทิศให้ แพทย์หญิง ณฐมน รุ่งแสงเพชร
700.00
  นส.อมต  จันทรังษี 300.00
  นางสาวพิชานัน กออนันตชัย และครอบครัวกออนันตชัย,ครอบครัวอดิตโต 700.00
  คุณธงชัย วิรภาสววรและน้า 320.00
  คุณณพัฐอร พรหมรัตน์สรณ พร้อมครอบครัว 700.00
  นายอภิชาติ - นางนีโลบล - ด.ช.นพัตธร - ด.ญ.รมิดา วรวทย์วัฒนา 
ขออุทิศบุญกุศลให้แก่บิดา มารดา ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ  เทวดาผู้คุ้มครองดวงชะตา และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
700.00
  นส.ปัทมา เผือกน้อย
นายเปรม เผือกน้อย
นางสุกานดา เผือกน้อย
นส ชุติมา เผือกน้อย
นายศิวกร ดวงมณี และครอบครัว
700.00
  นางสาวญาณิศา พึ่งเกตุและครอบครัว  
  คุณจิรโชค อริษรา อัฐศดินทร์ อริณญา  วรเมธากรณ์ 1,400.00
  นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ขอร่วมบุญ 400.00
  คุณเลิศมงคล อุตะสะ 100.00
  น.ส.ชลิดา โป๊ะมา 1,000.00
  พ.ท.ศิริเชิด นางทองดี นางสาวศุภมาส รังสิต 700.00
  นายปัญญา - นางสมบัติ - นายเพชร - นางสาวพลอย เก้านพรัตน์ 700.00
  นางสอาด นายสมชาย เก้านพรัตน์และครอบครัว
นายปัญญา เก้านพรัตน์ และครอบครัว
700.00
  นางชลธิชา ดาวเรือง และครอบครัว 700.00
  นางสาวศกุนา เก้านพรัตน์
นายประกาญจน์ ชอบไพบูลย์
นางสาวพัชรียา เหมวิรุฬห์
นายคีรีมาศ สุขประสงค์
นางสาวอรธีรา อสัมภินวัฒน์
นางสาววนิดา แช่มพวงงาม
นายพงษ์เทพ ธนวัฒน์นิรันดร์
นางสาวเกศวดี เจริญสุข
นายภูริทัต วรจิตติ
นางสาวพัชรินทร์ มาตรสง่า
นายชัชฐชน กำธรพสินี
นางสาวนิภา ศรีสุข
1,400.00
  คุณกรรณิกา คุณปราวาศ คุณกนกอร คุณพรพิพัฒน์ ไตรพิพัฒน์ 700.00
  คุณอรรจนียา สุขธรรมวัฒน์ คุณวสวัตติ์ ทองคำ 700.00
  คุณกาญจณา คุณจารุวัฒน์ สุขธรรมวัฒน์ และครอบครัว 700.00
  คุณสมปอง คุณธราธิป คุณธนิตย์ บุณยะวันตัง 700.00
  คุณแม่สอิ้ง งามเหมาะ 700.00
  คุณยุภาวดี คุณประสิทธิ์ คุณพรรณี คุณประศาสน์ มีแสง และคุณกฤตพล นาคช่วย 700.00
  คุณนภาพล มณีรัตน์ และครอบครัว
คุณเยาวภา เย็นศิระวรกุล และครอบครัว
คุณวัฒนา คุณปิยวัฒน์ สังข์บุญมาก
คุณบุศรา อยู่ยัง และครอบครัว
คุณพัชรี กันจันวงศ์
คุณชญาดา พุกเปลื่ยน และครอบครัว
700.00
  คุณประทักษ์ คุณประภัสสร คุณกิตติพงศ์ คุณปาริชาติ กมลรัตน์ 700.00
  คุณสมชาย คุณสมบูรณ์ คุณศศิกาญจนา คุณจักราช คุณณัฐวัชร์ คุณพิเชษฐ์
คุณนภัสวรรณ คุณณัฐมล คุณณลวัช ผ่องสุริยชัย - คุณนพวรรณ สุกแสง - คุณพิชญาภา หนูดำ - คุณนฤมล นพรัตน์ - คุณจำลองรักษ์ คล้ายประเสริฐ และครอบครัว
700.00
  นางสาวรัชนันท์ คล้ายพุกและครอบครัว 700.00
  นายพิวัธชยา ขาวคมและครอบครัว 700.00
  ด.ช.คุณากร ทีปรักษพันธุ์ 500.00
  คุณสุธิดา สุวรรณสม และครอบครัว 700.00
  พันโทหญิงโสรยา บุศยารัสมี และครอบครัว 700.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000.00
  บุญธรรม เนตรจินดา วาริน เนตรจินดา ธรรมรัตน์  เนตรจินดา ธัญญารัตน์ เนตรจินดา และครอบครัว 700.00
  น.ส ศุภิดา ไชยชนะ อุทิศบุญให้ นายชัยวิทย์ ไกยวงษ์ 700.00
  คุณสุพิรัชข์ เพียรทองสงฆ์ และครอบครัว 200.00
  คุณทินกร สวนมาและครอบครัว 1,400.00
  นางฐิติกานต์ ชูมณี 700.00
  นายคอฟเฟอร์ มิดิมา 700.00
  นางสาวอภิญญา ชูมณี 700.00
  นางสาวอธัญญา ชูมณี 700.00
  นายเอ็ดดี้ ชิโยวิส 700.00
  คุณรัตนา ซาท์นเนอร์ และครอบครัว 8,400.00
  คุณบุณมาก ฮาร์กไลท์เนอร์ และครอบครัว 4,160.00
  คุณกิตติ์พิสิฐ  จึงทวีสูตร 100.00
  คุณอาริญา-ปรัฏชญา-ณอริณย์ ปราสาททองโอสถ 2,100.00
  คุณภริณี พ่วงรอด 700
  ไม่ประสงค์ออกนาม 2,800.00
  นายไพรฑูลย์  โอกาศ
นางสมศรี  โอกาศ
นายนที  โอกาศ
น.ส.ชลธิชา  โอกาศ
นายธนวรรธณ์  โอกาศ
น.ส.ละไม  นันทะกุล
2,800.00
  ครอบครัวมั่งอุดมและครอบครัวประเสนมูล 700.00
  นายช่วย นายบุญทา นายประยูร ศรีคำ 700.00
  คุณนราธิป ชุมเกื้อ 700.00
  คุณพ่อพินิจ-คุณแม่อังสนา จอมมูล
และครอบครัว นส ณิชนันทน์ ผาน้ำคำ
และครอบครัว ดญ ม่านฟ้า ดาแหม่ง
และครอบครัว อุทิศให้ นางลภัสรดา จอมมูล
700.00
  นายวันดี เหลาซิต 700.00
  นางประเทือง จิตสุวรรณ 700.00
  นางวันประทิน ไดเน่อ 700.00
  นายวันชนะ เหลาซิต 700.00
  คุณวิลัย อวลฮาร์ท 1,800.00
  คุณมาริดา เฟลเก้นไฮแอร์ 2,200.00
  คุณศศิณฑ์ จิรไชยสิงห์ 700.00
  นายพุฒิพงศ์ เกิดพิพัฒน์  
คุณวิภา เกิดพิพัฒน์
คุณอภิชา  เกิดพิพัฒน์
700.00
  คุณสาธิต บัวเลิศ 200.00
  คุณอานุภาพ สันติเมทนีดล 1,000.00
  คุณจุไรรัตน์ กัทชลี 7,00.00
  คุณวิทยา - คุณวิไลวรรณ  มาสุปรีดิ์
คุณเลิศมงคล อุตะสะ
700.00
  คุณบุริศร์ทิน คุณพิชญ์ดนัย 6,300.00
  น.ส.กมลฉัตร มุหมีน พร้อมครอบครัว และนางลัดดา-นายวิเชียร ฐานศรีมี 1,400.00
  คุณปิยธิดา พันเมืองและครอบครัว 700.00
  คุณประพาฬ รัตนะกนก 700.00
  คุณอัมพุชนี รัตนะกนก 700.00
  รศ. ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร 700.00
  นางฐิติกานต์  ชูมณี 700.00
  นางสาวอภิญญา ชูมณี 700.00
  นางสาวฉัตรสุดา ปรีชารัตน์ 200.00
  นายกันตพัฒน์ เติมสินวาณิช และครอบครัว  700.00
  นายสุรวัช จันทาแก่น 200.00
  คุณธฤตา นาคพันธ์ุ 700.00
  นายอมรวัฒน์ ชาติสัจจาสิทธิ์
และผู้มีพระคุณทุกท่าน
200.00
  คุณศุภิดา  ไชยชนะ 700.00
  น.ส.วิไลลักษณ์ เปรมมานะ
นายกฤษณะ สร้อยสุวรรณ์
นายไหโรจน์  สร้อยสุวรรณ์
นายจักรภัทร สร้อยสุวรรณ์
1,400.00
  คุณกษิรา เขมพิทักษ์ 1,400.00
  พันตรีอุกฤษ จิรภัทรสุนทรและครอบครัว 4,900.00
  นายธนพล จุลไกวัลสุจริต
น.ส กนกรดา สุพรรณพิศ
ด.ช ณัฐธเนศ จุลไกวัลสุจริต
ด.ญ จารีย์รดา จุลไกวัลสุจริต
ด.ช สันต์ศกร จุลไกวัลสุจริต
ขออุทิศให้คุณพ่อ สุวรรณ จุลไกวัลสุจริต
ขออุทิศให้คุณแม่สุคนธา จุลไกวัลสุจริต
3,500.00
  นางสาวปิยธิดา พันเมืองและครอบครัว 1,400.00
  นางนิ่มนวล - ร้อยตรี ประมวน พันเมือง และครอบครัว 700.00
  นางสาวดวงสมร - นางทองมี ประสพสันติ์และครอบครัว 700.00
  นางสาวสินี เจียรนัยเลิศธนาและครอบครัว
นายวิชิต การพันทาและครอบครัว
700.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     

อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก

     สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถี อันเป็นอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐี ครั้งนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจ้าผู้มีอายุ ปรา ถนาจะให้พระพิชิตมารโปรดประทานซึ่งพระธรรมเทศนา แสดงอานิสงส์ในการที่บุคคลที่ได้สร้างพระไตรปิฎก ใว้ในพระบวรพุทธศานาให้พิศดาร เพื่อสาธุชนทั้งปวงให้ถึงปสันนาการเลื่อมใส อุตสาหะสร้างพระไตรปิฎก
อันเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระบวรศาสนา จึงได้เข้าไปทูลถามปัณหาว่า

"ข้าแต่ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ บุคคลใดผู้มีจิตใจประกอบด้วยศรัทธา ได้สร้างพระไตรปิฎกถวายในพระพุทธศานาแล้ว จักได้รับผลานิสงส์เป็นประการใด

ขอได้โปรดชี้แจงอานิสงส์แห่งบุญ ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกให้แก่หม่อมฉันได้สดับรับฟัง ณ กาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้า" ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า

"ดูก่อนสา รีบุตร อันบุคคลผู้ใดสร้างพระไตรปิฎกถวายไว้ในศาสนานี้ ย่อมได้อานิสงส์เป็นอันมาก สุดจะนับได้ทั้งสิ้นเล่า เฉพาะอานิสงส์แห่งอักขระตัวเดียว ก็จะนับประมาณมิได้
สารีบุตรผลานิสงส์แห่งบุคคลผู้ได้สร้างซึ่งอักขระตัวเดียวไว้ในศาสนานี้ ก็ให้ผลยังตนให้ประสบสุขสิ้นกาลช้านานคือ

  • จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเวลานานถึง ๘๔,๐๐๐ กัปล์
  • จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศราชเป็นเวลาช้านานถึง ๙ อสงไขย
  • จะได้เสวยสมบัติในตระกูลพราหมณ์มหาศาล เป็นพราหมจารย์ มีปัญญามาก มีสมบัติมหาศาลเป็นเวลา ๙ อสงไขย
  • จะได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใหญ่มีสมบัติมากเป็ยเวลา ๙ อสงไขย
  • และได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดีและปรนิมมิตวสวดี เหล่านี้ชั้นละ ๙ อสงไขย เป็นกำหนด

     ครั้นจุติจากเทวโลกแล้ว ก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีก จะได้เป็นคนมีทรัพยนับวิชา มากด้วยสมบัติศฤงคารบริวาร จะได้เป็นคนมี สัตย์ ยินดีอยู่ในการบำเพ็ญกุศล

     จะได้เป็นคนมีรูปโฉมงดงาม มีน้ำใจโอบอ้อมอารีแก่ชนทั่วไป จะบริบูรณ์พูนเกิดไม่รู้จักบกพร่อง ทั้งนี้เพราะอานิสงส์แห่งอักษรตัวเดียว ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

     การที่กำหนดอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกนั้นเป็นอาจินไตย ฯ สา รีบุตรเอย เมื่อครั้งพระศานาพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้นคถาคตยังเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ของสมเด็จบรมกษัตริย์ ผู้เป็นพุทธบิดาแห่งพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า คถาคตได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

     ณ กาล ครั้งนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า "ในอนาคตอำมาตย์นี้จักได้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า สมณโคดม สมด้วยพระนามของคถาคตในกาลบัดนี้ฯ "

     อนึ่งได้ทรงพยากรณ์ว่า "พระพุทธมารดาแห่งคถาคตนี้ จักทรงมีพระนามว่า สิริมหามายาราชเทวี พระพุทธบิดาจักทรงพระนามว่า สิริสุทโธทนมหาราช ทรง พยากรณ์ต่อไปว่า "เมื่อคถาคตได้ตรัสรู้แล้ว จะทรงทรงมีพระชนม์ ๘๐ พรรษา แล้วจะดับขันธ์หันพระพักตร์เข้าสู่พระปรินิพพาน จะทรงประทานพระศาสนาไว้ ๕,๐๐๐ พรรษา"

     ก็สมด้วยพระพุทธฎีกาสิ้นด้วยประการฉะนี้ฯ ครั้นตรัสแสดงอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกแก่พระสารีบุตรดังนี้

     ต่อมาพระองค์ได้ตรัสเทศนาแสดงอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎก แต่พระเจ้าประเสนทิโกสนราชว่า "บุคคลได้สร้างพระไตรปิฎกโดยเขียนเองก็ดี จ้างคนอื่นเขียนก็ดี จะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ให้ สำเร็จปราถนาทุกประการ ให้สำเร็จสมบัติทั้ง ๓ ประการคือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ อักขระแต่ละตัว มีอานิสงส์เท่ากับการสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่ง อักขระที่จารึกพระไตรปิฎก ยังประดษฐานอยู่ตราบใดก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่ตราบนั้นฯ"

     อันพระไตรปิฎกนี้จัดเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระศาสนา ดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงมีผลานิสงส์มาก พระสารีบุตรเถรเจ้ามีปัญญามากก็เพราะอานิสงส์ที่ได้สร้างพระไตรปิฎกแล

     ครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า ปุสสะ พระสารีบุตรเกิดเป็น สุชาตมานพ มีภรรยาชื่อนางนันทา มีบุตรคนหนึ่งชื่อชื่อคันธกุมาร มีใจเลื่อมใสศรัทธาใคร่สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระพุทธศาสนา ให้ พระพระสังฆเถร เขียนพระไตรปิฎกไม่ปรากฎจำนวนเพราะไม่มีปรากฏในบาลี ครั้นพระเถรเจ้าเขียนเสร็จแล้ว สุชาตก็ได้ลงรักปิดทองเอาผ้าห่มของตนเป็นผ้าห่อคัมภีร์ ใช้ด้ายทำสายรัด และเก็บไว้ภายในหอไตรให้ทาส ๔ คนเป็นพนักงานเฝ้ารักษาเป็นประจำเสมอมา

     ครั้นต่อมากาลนานมา สองสามีภรรยาก็ได้ตายไป เสวยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ในวิมานทองสูง ๕ โยชน์ แวดล้อมด้วยนางอัปสร ๑,๐๐๐ นาง เต็มด้วยอิฏฐารมณ์มากมายหลายประการฯ

     เมื่อเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิต คิดเป็นเวลาในมนุษย์ ๗๕ โกฏิ ๖๐ แสนปี แล้วจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต ขึ้นไปเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในฉกามาพจรสวรรค์ถึง ๓ ครั้ง ครั้นในภัทรกัปรนี้ สองสามีภรรยาก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้า จักรพรรดิราช สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คือ ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้ว ดวงแก้วมณีโชติ จักรแก้ว นางแก้ว นางแก้วก็คือนางนันทา ผู้เคยเป็นภรรยาในอดีตนั้นเองฯ

     นอกจากนี้อานิสงส์ที่ได้ปิดทองพระคัมภีร์นั้น ย่อมตกแต่งให้มีผิวพรรณดั่งทองคำธรรมชาติฯ ผลที่ได้เอาผ้าห่มห่อคัมภีร์ได้บัลดารให้คลังอันเต็มไปด้วยผ้า ๘๔,๐๐๐ คลัง ผ้าแต่ละผืนล้วนแต่มีราคาแพงๆทั้งนั้นฯ

     อานิสงส์ที่ได้ใช้ด้ายรัดคัมภีร์ได้ทำให้สมบัติทั้งปวงถาวรมั่นคง ไม่มีการเสื่อมสูญหายด้วยอันตรายใดๆทั้งสิ้น

     อานิสงส์ที่ได้ทำตู้และหีบใส่พระไตรปิฎกนั้นได้ตกแต่งให้เป็นบรมจักพรรดิ สมบูรณ์ด้วยปรางค์ปราสาทแก้วถึง ๘๔,๐๐๐ ปรางค์ ล้วนทำด้วยแก้วประกาฬ แก้วลาย แก้วผลึก และแก้วอินทนิน นับเงินและทองเข้าด้วย จึงเป็นรัตนทั้ง ๗ ประการฉะนี้ฯ

     ด้วยอานิสงส์ที่มณฑปหอไตร ได้บันดาลให้อาชญาแผ่ไปทั่วในทวีปใหญ่ทั้ง ๔ ทวีปน้อย ๒,๐๐๐ เป็นบริวารฯ

     ด้วยอานิสงส์ที่ให้ทาสทั้ง ๔ อยู่ประจำรักษาหอไตรนั้นก็ตกแต่งให้มีบริวารแวดล้อมอยู่เป็นนิตยกาล

     ครั้นต่อมากาลนานมา พระเจ้าจักรพรรดิราชา ก็ได้ซึ่งความตายตามสภาพของสังขาร แล้วไปเกิดเป็นพระอินทรอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง จากนั้นก็เกิดเป็นมนุษย์ พบพระศาสนาของพระสมณโคดมบรมครู และได้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศด้วยปัญญาแลฯ

     การสร้างพระไตรปิฎกนั้นมีผลานิสงส์สุดที่นับได้ดังที่พระชินศรีตรัสว่า "ผลนั้นไม่มีที่สิ้นสุด จะนับประมาณมิได้ดังนี้ฯ"share now2

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 32

เมื่อวานนี้ 252

สัปดาห์นี้ 284

เดือนนี้ 5564

ทั้งหมด 462876