*ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว

     ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งนี้ทางกองทุนฯ จะนำไปถวายยัง วัดศรีบุญเรือง จ.นครพนม ซึ่งทางวัด ได้แจ้งกับทางกองทุน ว่าปัจุบันทางวัดยังไม่มีหนังสือพระไตรปิฎก จึงขอให้ทางกองทุนช่วยหาเจ้าภาพจัดสร้างให้ที เพื่อที่พระสงฆ์จะได้ใช้เป็นตำราในการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยจะจัดสร้างเป็นหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด มี 91 เล่ม ราคาเล่มละ 490 บาท tripidok 2016

     ถ้าท่านใด มีความประสงค์ ที่จะต้องการรับเป็นเจ้าภาพ สร้างถวายคนเดียว ทั้งชุด ขณะนี้ ยังมีวัดอยู่อีก 3 วัด ที่ยังไม่มีเจ้าภาพ เป็นวัดในจังหวัดนครพนม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทั้งชุดๆละ 39,900 บาท (ค่าขนส่ง 4,500 บาท) เป็นชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย

S 3399683S 3399685

S 3399686
S 3399687
S 3399688

     ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ 1 เล่ม จะจารึกของท่านและครอบครัวไว้ที่หน้าแรกของหนังสือ กำหนดวันนำหนังสือพระไตรปิฎกไปถวายเมื่อได้จำนวนเจ้าภาพครบตามที่ต้องการ ในวันถวาย ท่านสามารถเดินทางมาร่วมทำพิธีถวายได้ครับ

     สามารถร่วมทำบุญจะร่วมทำบุญเป็นเล่มได้ตามกำลังทรัพย์ หรือกำลังศรัทธาของท่าน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งด้านล่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-550-9777 หรือ e-mail : sarakuntho@gmail.com 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎก"

405 - 816933 - 1

(เมื่อโอนปัจจัยมาแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ)

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  รศ.ดร ยงยุทธ เพิ่มพูนธนลาภ 2,000.00
  พระภูวิศ​ ภูริปัญโญ  1,200.00
  ณัฐพงค์ โรจน์วิรัตน์  150.00
  นางพรรณี โห้ไทย 490.00
  นายวิษณุ โห้ไทย 490.00
  นายสุรชาติ ฉัตรสุทธิพงษ์  490.00
  พนิดา อินจันทร์ 980.00
  บุญเรือน นาควิโรจน์ 490.00
  นายนิกร  อินจันทร์ 490.00
  ยายประพนธ์ เจริญยศ  490.00
  นายวิทยา ทรงพินิจ และครอบครัว  1,000.00
  สุภมาศ ไทยน้อย 1 เล่ม  490.00
  วิน ชิชาญา วีระบุญจิตร และธู สาริน ศรีเทียม บุตรบุญธรรมแห่งท่านพ่อปู่ศรี มหาวีโร  490.00
  ชุติมา คงอ่อน ,ปวีณา คงอ่อน และ ธีรวัจน์ แจงบำรุง 490.00
  ปวีณา คงอ่อน และธีรวัจน์ แจงบำรุง 490.00
  ครอบครัว ประทีป คงอ่อน 490.00
  ครอบครัวเทพกำปนาท 900.00
  เริงชัย-เพ็ญประภา-รัฐพล กัลยาณชาติ 490.00
  วันชัย-พัทยา เทศใจ 490.00
  กฤติกา วาสนิท และครอบครัว  490.00
  นาย เฉลิมวุฒิ ปรีดา 5 เล่ม  2,450.00
  นางสาว ภัคปริม เดชโรจนชวิน 5 เล่ม  2,450.00
  ธฤติมัต ถิรนัยสกุล 
กมลวรรณ์ วงษ์ธนวัชร์
490.00
  ชูกิจ ธนเศรษฐวัฒน์ 200.00
  นายวัชระ เลิศพีรพันธุ์ 120.00
  วิษณุ โห้ไทย 490.00
  พรรณี โห้ไทย 490.00
  ธนวรรธน์-สุภาพร-นพวรรณ-พัชร์วิชญ์ เพชรนัยสัมฤทธิ์ และครอบครัว 490.00
  นายวัชระ เลิศพีรพันธุ์ 1 เล่ม 490.00
  นางสุวดี บำรุงรักษ์ และครอบครัว 490.00
  น.ส.ปัฐถมาพร จันทร์งาม
นายนวดล จิรนุศาสตร์
นางจำเนียร จิรนุศาสตร์
490.00
  นายณัฐกร จันทร์งาม
นางสาวพิมพ์พา ไข่มุก
ด.ช.ตฤณภัทร จันทร์งาม
490.00
  ณัฐวุฒิ ลีลาวุฒิประเสริฐ และครอบครัว 490.00
  อุทิศให้กับนายอภิรักษ์ ลีลาวุฒิประเสริฐ 490.00
  นายอรรถพล กอเดช
น.ส.สุรีรัตน์ พุทธโกษา
นายพิพัฒน์ บริบาลนุกูล
490.00
  น.ส.ชลธร เทศฉิม 490.00
  นายสถาพร เจริญไชย
นางกาญจนา เจริญไชย
นายสถาปนา เจริญไชย
นายสฤษดิ์เดช เจริญไชย
490.00
  นางจันทร์เพ็ญ อัญชลีวิทยกุล
นายชาลี บริบูรณ์
นายอังกูร บุญญะ 2 เล่ม
980.00
  น.ส.พรนภา ลิมะพันธ์ 490.00
  น.ส.โปรดปราน ใจกว้าง 100.00
  น.ส.วิชชุดา บำรุงผล และครอบครัว 490.00
  เบญจจรัส วัฒนาพิเชษฐพงศ์ 490.00
  อนันต์สิน-จรีรัตน์ เพชรนัยสัมฤทธิ์ และครอบครัว 490.00
  นาย ณัฐพงค์ ชูบัวทอง พร้อมครอบครัว 490.00
  น.ส.กมลชนก บรรจงลิขิตสาร 2 เล่ม  1,000.00
  ปานวาด ประชุมชน 500.00
  อุทิศให้นางอรุณี ยิ่งยงดี  980.02
  ด.ญ.ชาลินี เหอ
ด.ญ.เมริเา เหอ
นางนิรมล พงษ์กาญจนะ
น.ส.วรลักษณ์ พงษ์กาญจนะ
นายเจี้ยน หลิน เหอ 5 เล่ม 
2,450.00
  นายจักร์ นาป่าน พร้อมครอบครัว
นายพรมรินทร์ คำพรมมี พร้อมครัว
นายสุริยา นาป่าน พร้อมครอบครัว 
1,000.00
  นางสาวพันธิพา พันธนู
นายภานุพงศ์ พงศ์หว่าน
เด็กหญิงพิชชาภา พงศ์หว่าน
อุทิศให้แก่ นางบุญธรรม พันธนู
3 เล่ม 
1,470.00
  ด.ญ.ชาลินี เหอ
ด.ญ.เมริเา เหอ
นางนิรมล พงษ์กาญจนะ
น.ส.วรลักษณ์ พงษ์กาญจนะ
นายเจี้ยน หลิน เหอ
นางเครือวัลย์ กาญจนมุกดา
490.00
  บริษัท แอร์เค็ม จำกัดและพนักงาน 490.00
  คุณปาลีรัฐ. หลิมพานิช 490.00
  เริงชัย-เพ็ญประภา-รัฐพล กัลยาณชาติ 490.00
  วันชัย-พัทยา เทศใจ 490.00
  กฤติกา วาสนิท และครอบครัว 490.00
  นางลีลานุช ปานชื่น 490.00
  นายวัชระ เลิศพีรพันธุ์ 490.00
  พักธณันท์ ว่องอิสริยกุล และครอบครัว
ร่วมเป็นเจ้าภาพ 7 เล่ม 
3,430.00
  นางพัชรีย์ ตะยังคะชวนะ 1 เล่ม 490.00
  คุณทิพย์เกษร ลายทอง 490.00
  ชลธิชา สนธิ และครอบครัว 500.00
  พอขุนทอง อาขวานนท์ และครอบครัว 500.00
  วิลาสินี ปานรักษา 490.00
  กษิรา เขมพิทักษ์ 490.00
  นายวัชระ เลิศพีระพันธุ์ 490.00
  รุ่งนภา แตระกุล 490.00
  กาจบัณฑิต วงศ์ศรี  2,000.00
  นางสาวกันย์ชิสา เลาเงิน  1,000.00
  นางอัมพร บุตอิ่ม 980.00
  นางดวงกมล นพเจริญวงศ์
นายรดิศ นพเจริญวงศ์
นายคุณัช นพเจริญวงศ์
นายวีริศ นพเจริญวงศ์
นางชลลดา รัตตัญญู
490.00
  ชัยยันต์​ เทพ​เกษตร​กุล
บุษบัน วรรณ​รักษ์
อมราพงศ์ เทพ​เกษตร​กุล
อรทัย​ศรี เทพเกษตรกุล
วทัญญู​ ธัญนิพัทธ์
พรหมภวิ​ษย์​ ธัญ​นิพัทธ์​
อนงค์​นาฎ เทพเกษตร​กุล
อิ่มบุญ เทพ​เกษตร​กุล
ร่วมเป็นเจ้าภาพ 3 เล่ม 
1,470.00
  ธีรารัตน์ จิรธิติธัญธรณ์ 490.00
  นางสุจินดา  ตรีผล  และครอบครัว 490.00
  นางสาวศรันญา มงคลครุฑ นางแสงพันธ์ ตะราษี
นางอนงค์ รุลปักษ์
นายปวิช รุลปักษ์ รับเป็นเจ้าภาพ 5 เล่ม 
2,450.00
  นาย ยกหล่วน แซ่ด่าน
นาง สมบูรณ์ ณรงค์อินทร์
ยาย นาก ณรงค์อินทร์
ตา ทอง ณรงค์อินทร์
490.00
  นาง ละออง วิเศษสิงห์
นาง นิตย์ เลิศเลื่อมใส
เด็กชาย สิปปวิชญ์กรณ์ รุลปักษ์
เด็กชาย กฤษณพล รุลปักษ์
นาย จักรพงศ์ รุลปักษ์
490.00
  นาย สมพร รุลปักษ์
ย่า เนย รุลปักษ์
นาย ดำรงค์ รุลปักษ์
นาย ล้วน รุลปักษ์
เด็กชาย กฤษดา รุลปักษ์
490.00
  คุณ ราตรี พุ่มจันทร์
คุณ จำลอง กระแจจันทร์
คุณ ถนอมศรี พุ้มจันทร์
คุณ พงษ์พัฒน์ พุ่มจันทร์
490.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม (ส)  100.00
  นายสุพจน์ สุวรรณประทีป 8 เล่ม  4,000.00
  นางนฤมล สุขแก้ว 500.00
  นายสุพรรณ กาญจนวาหะ  1,000.00
  นางสาว อังคณา พ้นภัย พร้อมครอบครัว 490.00
     
     
     
     
     

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  จามิญช์ญา เดชสุริยะพัทธ์
เป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สัก 1 ชุด ถวายวัดที่ จ.นครพนม 40,000 บาท
40,000.00
     
     
     
     
     
     

 

อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก

    สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถี อันเป็นอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐี ครั้งนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจ้าผู้มีอายุ ปรา ถนาจะให้พระพิชิตมารโปรดประทานซึ่งพระธรรมเทศนา แสดงอานิสงส์ในการที่บุคคลที่ได้สร้างพระไตรปิฎก ใว้ในพระบวรพุทธศานาให้พิศดาร เพื่อสาธุชนทั้งปวงให้ถึงปสันนาการเลื่อมใส อุตสาหะสร้างพระไตรปิฎก
อันเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระบวรศาสนา จึงได้เข้าไปทูลถามปัณหาว่า

"ข้าแต่ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ บุคคลใดผู้มีจิตใจประกอบด้วยศรัทธา ได้สร้างพระไตรปิฎกถวายในพระพุทธศานาแล้ว จักได้รับผลานิสงส์เป็นประการใด

ขอได้โปรดชี้แจงอานิสงส์แห่งบุญ ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกให้แก่หม่อมฉันได้สดับรับฟัง ณ กาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้า" ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า

"ดูก่อนสา รีบุตร อันบุคคลผู้ใดสร้างพระไตรปิฎกถวายไว้ในศาสนานี้ ย่อมได้อานิสงส์เป็นอันมาก สุดจะนับได้ทั้งสิ้นเล่า เฉพาะอานิสงส์แห่งอักขระตัวเดียว ก็จะนับประมาณมิได้
สารีบุตรผลานิสงส์แห่งบุคคลผู้ได้สร้างซึ่งอักขระตัวเดียวไว้ในศาสนานี้ ก็ให้ผลยังตนให้ประสบสุขสิ้นกาลช้านานคือ

  • จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเวลานานถึง ๘๔,๐๐๐ กัปล์
  • จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศราชเป็นเวลาช้านานถึง ๙ อสงไขย
  • จะได้เสวยสมบัติในตระกูลพราหมณ์มหาศาล เป็นพราหมจารย์ มีปัญญามาก มีสมบัติมหาศาลเป็นเวลา ๙ อสงไขย
  • จะได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใหญ่มีสมบัติมากเป็ยเวลา ๙ อสงไขย
  • และได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดีและปรนิมมิตวสวดี เหล่านี้ชั้นละ ๙ อสงไขย เป็นกำหนด

     ครั้นจุติจากเทวโลกแล้ว ก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีก จะได้เป็นคนมีทรัพยนับวิชา มากด้วยสมบัติศฤงคารบริวาร จะได้เป็นคนมี สัตย์ ยินดีอยู่ในการบำเพ็ญกุศล

     จะได้เป็นคนมีรูปโฉมงดงาม มีน้ำใจโอบอ้อมอารีแก่ชนทั่วไป จะบริบูรณ์พูนเกิดไม่รู้จักบกพร่อง ทั้งนี้เพราะอานิสงส์แห่งอักษรตัวเดียว ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

     การที่กำหนดอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกนั้นเป็นอาจินไตย ฯ สา รีบุตรเอย เมื่อครั้งพระศานาพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้นคถาคตยังเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ของสมเด็จบรมกษัตริย์ ผู้เป็นพุทธบิดาแห่งพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า คถาคตได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

     ณ กาล ครั้งนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า "ในอนาคตอำมาตย์นี้จักได้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า สมณโคดม สมด้วยพระนามของคถาคตในกาลบัดนี้ฯ "

     อนึ่งได้ทรงพยากรณ์ว่า "พระพุทธมารดาแห่งคถาคตนี้ จักทรงมีพระนามว่า สิริมหามายาราชเทวี พระพุทธบิดาจักทรงพระนามว่า สิริสุทโธทนมหาราช ทรง พยากรณ์ต่อไปว่า "เมื่อคถาคตได้ตรัสรู้แล้ว จะทรงทรงมีพระชนม์ ๘๐ พรรษา แล้วจะดับขันธ์หันพระพักตร์เข้าสู่พระปรินิพพาน จะทรงประทานพระศาสนาไว้ ๕,๐๐๐ พรรษา"

     ก็สมด้วยพระพุทธฎีกาสิ้นด้วยประการฉะนี้ฯ ครั้นตรัสแสดงอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกแก่พระสารีบุตรดังนี้

     ต่อมาพระองค์ได้ตรัสเทศนาแสดงอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎก แต่พระเจ้าประเสนทิโกสนราชว่า "บุคคลได้สร้างพระไตรปิฎกโดยเขียนเองก็ดี จ้างคนอื่นเขียนก็ดี จะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ให้ สำเร็จปราถนาทุกประการ ให้สำเร็จสมบัติทั้ง ๓ ประการคือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ อักขระแต่ละตัว มีอานิสงส์เท่ากับการสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่ง อักขระที่จารึกพระไตรปิฎก ยังประดษฐานอยู่ตราบใดก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่ตราบนั้นฯ"

     อันพระไตรปิฎกนี้จัดเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระศาสนา ดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงมีผลานิสงส์มาก พระสารีบุตรเถรเจ้ามีปัญญามากก็เพราะอานิสงส์ที่ได้สร้างพระไตรปิฎกแล

     ครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า ปุสสะ พระสารีบุตรเกิดเป็น สุชาตมานพ มีภรรยาชื่อนางนันทา มีบุตรคนหนึ่งชื่อชื่อคันธกุมาร มีใจเลื่อมใสศรัทธาใคร่สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระพุทธศาสนา ให้ พระพระสังฆเถร เขียนพระไตรปิฎกไม่ปรากฎจำนวนเพราะไม่มีปรากฏในบาลี ครั้นพระเถรเจ้าเขียนเสร็จแล้ว สุชาตก็ได้ลงรักปิดทองเอาผ้าห่มของตนเป็นผ้าห่อคัมภีร์ ใช้ด้ายทำสายรัด และเก็บไว้ภายในหอไตรให้ทาส ๔ คนเป็นพนักงานเฝ้ารักษาเป็นประจำเสมอมา

     ครั้นต่อมากาลนานมา สองสามีภรรยาก็ได้ตายไป เสวยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ในวิมานทองสูง ๕ โยชน์ แวดล้อมด้วยนางอัปสร ๑,๐๐๐ นาง เต็มด้วยอิฏฐารมณ์มากมายหลายประการฯ

     เมื่อเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิต คิดเป็นเวลาในมนุษย์ ๗๕ โกฏิ ๖๐ แสนปี แล้วจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต ขึ้นไปเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในฉกามาพจรสวรรค์ถึง ๓ ครั้ง ครั้นในภัทรกัปรนี้ สองสามีภรรยาก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้า จักรพรรดิราช สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คือ ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้ว ดวงแก้วมณีโชติ จักรแก้ว นางแก้ว นางแก้วก็คือนางนันทา ผู้เคยเป็นภรรยาในอดีตนั้นเองฯ

     นอกจากนี้อานิสงส์ที่ได้ปิดทองพระคัมภีร์นั้น ย่อมตกแต่งให้มีผิวพรรณดั่งทองคำธรรมชาติฯ ผลที่ได้เอาผ้าห่มห่อคัมภีร์ได้บัลดารให้คลังอันเต็มไปด้วยผ้า ๘๔,๐๐๐ คลัง ผ้าแต่ละผืนล้วนแต่มีราคาแพงๆทั้งนั้นฯ

     อานิสงส์ที่ได้ใช้ด้ายรัดคัมภีร์ได้ทำให้สมบัติทั้งปวงถาวรมั่นคง ไม่มีการเสื่อมสูญหายด้วยอันตรายใดๆทั้งสิ้น

     อานิสงส์ที่ได้ทำตู้และหีบใส่พระไตรปิฎกนั้นได้ตกแต่งให้เป็นบรมจักพรรดิ สมบูรณ์ด้วยปรางค์ปราสาทแก้วถึง ๘๔,๐๐๐ ปรางค์ ล้วนทำด้วยแก้วประกาฬ แก้วลาย แก้วผลึก และแก้วอินทนิน นับเงินและทองเข้าด้วย จึงเป็นรัตนทั้ง ๗ ประการฉะนี้ฯ

     ด้วยอานิสงส์ที่มณฑปหอไตร ได้บันดาลให้อาชญาแผ่ไปทั่วในทวีปใหญ่ทั้ง ๔ ทวีปน้อย ๒,๐๐๐ เป็นบริวารฯ

     ด้วยอานิสงส์ที่ให้ทาสทั้ง ๔ อยู่ประจำรักษาหอไตรนั้นก็ตกแต่งให้มีบริวารแวดล้อมอยู่เป็นนิตยกาล

     ครั้นต่อมากาลนานมา พระเจ้าจักรพรรดิราชา ก็ได้ซึ่งความตายตามสภาพของสังขาร แล้วไปเกิดเป็นพระอินทรอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง จากนั้นก็เกิดเป็นมนุษย์ พบพระศาสนาของพระสมณโคดมบรมครู และได้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศด้วยปัญญาแลฯ

     การสร้างพระไตรปิฎกนั้นมีผลานิสงส์สุดที่นับได้ดังที่พระชินศรีตรัสว่า "ผลนั้นไม่มีที่สิ้นสุด จะนับประมาณมิได้ดังนี้ฯ"

 

share now2

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 26

เมื่อวานนี้ 252

สัปดาห์นี้ 278

เดือนนี้ 5558

ทั้งหมด 462870