* ขณะนี้ยังขาดเจ้าภาพอีก 18 เล่ม ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพเล่มละ 490 บาท

     ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักเพื่อนำไป ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน หรือวัดที่ติดต่อขอมากับทางชมรม โดยในครั้งนี้ ทางชมรม จะนำไปถวาย ให้กับวัดป่าสายธรรมยุด ใน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ซึ่งทางวัด ได้แจ้งกับทางชมรม ว่าปัจุบันทางวัดเพิ่งจะสร้างใหม่ยังไม่มีหนังสือพระไตรปิฎก จึงขอให้ทางชมรม ช่วยหาเจ้าภาพจัดสร้างให้กับทางที เพื่อที่พระสงฆ์จะได้ใช้เป็นตำราในการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยจะจัดสร้างเป็นหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด มีทั้งหมด 91 เล่ม เป็นเจ้าภาพ เล่มละ 490 บาท (รวมค่าตู้และค่าส่งแล้ว) tripidok 2016

     ถ้าท่านใด มีความประสงค์ ที่จะต้องการรับเป็นเจ้าภาพ สร้างถวายคนเดียว ทั้งชุด เป็นเจ้าภาพชุดละ 39,900 บาท (ค่าขนส่ง 4,500 บาท) เป็นชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย

S 3399683S 3399685

S 3399686
S 3399687

S 5111814
S 5111816S 5111817
S 5111820S 5111823

     ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ 1 เล่ม สามารถพิมพ์ชื่อของท่านและครอบครัว ไว้ที่หน้าแรกของหนังสือ ที่ท่านรับเป็นเจ้าภาพได้ กำหนดวันนำหนังสือพระไตรปิฎกไปถวาย ประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 (วันเข้าพรรษา) หรือ เมื่อหาเจ้าภาพได้ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ในวันที่นำหนังสือ ไปถวายที่วัดปลายทาง เจ้าภาพสามารถเดินทางไปร่วมทำพิธีที่วัดปลายทางได้ครับ โดยเดินทางไปเอง ตามวันเวลา ที่กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ได้ที่ 089-550-9777 หรือ e-mail : sarakuntho@gmail.com

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎก"

405 - 816933 - 1

(เมื่อโอนปัจจัยมาแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ)

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  รศ.ดร ยงยุทธ เพิ่มพูนธนลาภ 2,000.00
  นางสาวปารวี สุทธิพิทักษ์ และครอบครัว 
ร่วมเป็นเจ้าภาพ 4 เล่ม 
2,000.00
  นางกาญจนา คชพลายและครอบครัว 1 เล่ม 490.00
  นางสาวสาสิริยา​ แก้วพวงธวิทย์​และครอบครัว 500.00
  นางสาวนุศรินทร์ นุเสน อุทิศแด่ นางบุศดี หลวงปราบ เป็นเจ้าภาพ จำนวน 1 เล่ม 500.00
  นางบวรศรี นุเสน และครอบครัว. เป็นเจ้าภาพจำนวน 1 เล่ม  500.00
  นายนิฐินัน นิธิตาอธินันท์ 1 เล่ม 490.00
  นางสาววรารัตน์ เกตุสำเภาและครอบครัว 490.00
  นายกิติกร ริ้วบำรุง
นางวรัมภา วสุพิทักษ์
ด.ช. Jerard St James 1 เล่ม
490.00
  นางสาวชฎารัฐ  ขวัญนาค และครอบครัว 1 เล่ม  500.00
  คุณบุญช่วย ปักขิโต
คุณคำพอง ปักขิโต
คุณวุฒิชัย ปักขิโต
คุณกรรณิการ์ ปักขิโต 1 เล่ม
490.00
  นางสาวจิราพัชร รู้ทันและครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 เล่ม 500.00
  นายศรัณย์ คมกล้า และครอบครัว 1 เล่ม 500.00
  นางสาว กรรณิการ์ บำรุงแคว้น และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 เล่ม 490.00
  นายปันปิยวัชร์ มาไทยปีติภัทร และครอบครัว 1 เล่ม 500.00
  นางสุณีรัตน์ สมัยกุลและครอบครัว
นางสาวนรินลักษณ์ สมัยกุล
ร่วมเป็นเจ้าภาพ 2 เล่ม
1,000.00
  นาย ณัชนพ - นายใหม่-นางภาวิณี สีใส -นางสาวพัชรากร สุยุวงศ์ พร้อมครอบครัว 500.00
  นางสาวศวรรญา พลายละมูล และครอบครัว 200.00
  นางสาวญาดา ศิริสมและครอบครัว 1 เล่ม 500.00
  นางสาวณัฐนันท์ เมฆวิลัย และครอบครัว 490.00
  คุณแม่ภัทรพร ทองปอน พร้อมครอบครัว
และผู้ร่วมบุญทุกท่าน 
980.00
  นายไมเคิล ดิลลอน
ลฎาภา อัครินภักดี
แดเนี่ยล ฉ่อ
500.00
  นางสาวอมรรัตน์ นนไพวัลย์ พร้อมครอบครัว 490.00
  นายธนดล แสงแก้ว พร้อมครอบครัว 490.00
  สิริยุพน ระติชวีวงศ์ และครอบครัว 200.00
  นางสุภาภรณ์ ศัพทเสน และครอบครัว 500.00
  รภัทรชิดา-บุณยานุช ล้อตระกานนท์ และครอบครัว 490.00
  นายสมพงษ์​ บันลือ​พงศ์พันธุ์​ 500.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม(airman) 500.00
  นางสาวอริณญา วรเมธากรณ์ 490.00
  นางสาวอรวิภุช นาคพรหมและครอบครัว  3 เล่ม   1499.99
  นางสุวาณี ชคัตตรัยกุล
น.ส.สิตานัน ชคัตตรัยกุล
น.ส.สาริศา ชคัตตรัยกุล
ขอถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา และอุทิศให้ คุณพ่อ แสงชัย ชคัตตรัยกุล 10 เล่ม 490 บาท
4,900.00
  นายศิละ พุทธรักษา  10,000.00
  นางกัลย์ฐิตา แสนยศ - นางสาวธัญญาเรศ จันทร์แก้วและครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 เล่ม 500.00
  นางสาวพรทิวา กาญจนรุจิ และครอบครัว 500.00
  คุณสายสุณีย์ ชูบัวทอง
คุณณัฐพงค์ ชูบัวทอง
คุณรัตติญา ชูบัวทอง
คุณเศวตนันท์ ชูบัวทอง
490.00
  นางสาวณัฐมนน์ ปัทมพงศ์สมบัติ
นางสาวบุญตะวัน ล่ำสูง
นายรัฐกิตติ์ ปัทมพงศ์สมบัติ 3 เล่ม 
1,500.00
  นายฐิติรัตน์ ปรีชาศุทธิ์ และครอบครัว  999.00
  ชุติกาญจน์ ลิ่มอรุณและครอบครัว 500.00
  นายเอกชัย-นางสุนิสา กาญจนภูษากิจ และครอบครัว 490.00
  นาย ภุชงค์ นาถนอม พร้อมครอบครัว จำนวน1เล่ม 490.00
  นางสาวกัญญา เตชพลังรักษ์
นางสาวอกนิฏฐา เอื้อกิตติกุลชัย 
1,000.00
  คุณไมตรี แย้มจินดา  1,000.00
  คุณไมตรี แย้มจินดา (เพิ่มเติม) 700 บาท 700.00
  นายพงศ์กฤษฏ์. คำราชา และครอบครัว 490.00
     
     
     

 

อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก

    สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถี อันเป็นอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐี ครั้งนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจ้าผู้มีอายุ ปรา ถนาจะให้พระพิชิตมารโปรดประทานซึ่งพระธรรมเทศนา แสดงอานิสงส์ในการที่บุคคลที่ได้สร้างพระไตรปิฎก ใว้ในพระบวรพุทธศานาให้พิศดาร เพื่อสาธุชนทั้งปวงให้ถึงปสันนาการเลื่อมใส อุตสาหะสร้างพระไตรปิฎก
อันเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระบวรศาสนา จึงได้เข้าไปทูลถามปัณหาว่า

"ข้าแต่ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ บุคคลใดผู้มีจิตใจประกอบด้วยศรัทธา ได้สร้างพระไตรปิฎกถวายในพระพุทธศานาแล้ว จักได้รับผลานิสงส์เป็นประการใด

ขอได้โปรดชี้แจงอานิสงส์แห่งบุญ ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกให้แก่หม่อมฉันได้สดับรับฟัง ณ กาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้า" ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า

"ดูก่อนสา รีบุตร อันบุคคลผู้ใดสร้างพระไตรปิฎกถวายไว้ในศาสนานี้ ย่อมได้อานิสงส์เป็นอันมาก สุดจะนับได้ทั้งสิ้นเล่า เฉพาะอานิสงส์แห่งอักขระตัวเดียว ก็จะนับประมาณมิได้
สารีบุตรผลานิสงส์แห่งบุคคลผู้ได้สร้างซึ่งอักขระตัวเดียวไว้ในศาสนานี้ ก็ให้ผลยังตนให้ประสบสุขสิ้นกาลช้านานคือ

  • จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเวลานานถึง ๘๔,๐๐๐ กัปล์
  • จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศราชเป็นเวลาช้านานถึง ๙ อสงไขย
  • จะได้เสวยสมบัติในตระกูลพราหมณ์มหาศาล เป็นพราหมจารย์ มีปัญญามาก มีสมบัติมหาศาลเป็นเวลา ๙ อสงไขย
  • จะได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใหญ่มีสมบัติมากเป็ยเวลา ๙ อสงไขย
  • และได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดีและปรนิมมิตวสวดี เหล่านี้ชั้นละ ๙ อสงไขย เป็นกำหนด

     ครั้นจุติจากเทวโลกแล้ว ก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีก จะได้เป็นคนมีทรัพยนับวิชา มากด้วยสมบัติศฤงคารบริวาร จะได้เป็นคนมี สัตย์ ยินดีอยู่ในการบำเพ็ญกุศล

     จะได้เป็นคนมีรูปโฉมงดงาม มีน้ำใจโอบอ้อมอารีแก่ชนทั่วไป จะบริบูรณ์พูนเกิดไม่รู้จักบกพร่อง ทั้งนี้เพราะอานิสงส์แห่งอักษรตัวเดียว ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

     การที่กำหนดอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกนั้นเป็นอาจินไตย ฯ สา รีบุตรเอย เมื่อครั้งพระศานาพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้นคถาคตยังเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ของสมเด็จบรมกษัตริย์ ผู้เป็นพุทธบิดาแห่งพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า คถาคตได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

     ณ กาล ครั้งนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า "ในอนาคตอำมาตย์นี้จักได้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า สมณโคดม สมด้วยพระนามของคถาคตในกาลบัดนี้ฯ "

     อนึ่งได้ทรงพยากรณ์ว่า "พระพุทธมารดาแห่งคถาคตนี้ จักทรงมีพระนามว่า สิริมหามายาราชเทวี พระพุทธบิดาจักทรงพระนามว่า สิริสุทโธทนมหาราช ทรง พยากรณ์ต่อไปว่า "เมื่อคถาคตได้ตรัสรู้แล้ว จะทรงทรงมีพระชนม์ ๘๐ พรรษา แล้วจะดับขันธ์หันพระพักตร์เข้าสู่พระปรินิพพาน จะทรงประทานพระศาสนาไว้ ๕,๐๐๐ พรรษา"

     ก็สมด้วยพระพุทธฎีกาสิ้นด้วยประการฉะนี้ฯ ครั้นตรัสแสดงอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกแก่พระสารีบุตรดังนี้

     ต่อมาพระองค์ได้ตรัสเทศนาแสดงอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎก แต่พระเจ้าประเสนทิโกสนราชว่า "บุคคลได้สร้างพระไตรปิฎกโดยเขียนเองก็ดี จ้างคนอื่นเขียนก็ดี จะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ให้ สำเร็จปราถนาทุกประการ ให้สำเร็จสมบัติทั้ง ๓ ประการคือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ อักขระแต่ละตัว มีอานิสงส์เท่ากับการสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่ง อักขระที่จารึกพระไตรปิฎก ยังประดษฐานอยู่ตราบใดก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่ตราบนั้นฯ"

     อันพระไตรปิฎกนี้จัดเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระศาสนา ดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงมีผลานิสงส์มาก พระสารีบุตรเถรเจ้ามีปัญญามากก็เพราะอานิสงส์ที่ได้สร้างพระไตรปิฎกแล

     ครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า ปุสสะ พระสารีบุตรเกิดเป็น สุชาตมานพ มีภรรยาชื่อนางนันทา มีบุตรคนหนึ่งชื่อชื่อคันธกุมาร มีใจเลื่อมใสศรัทธาใคร่สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระพุทธศาสนา ให้ พระพระสังฆเถร เขียนพระไตรปิฎกไม่ปรากฎจำนวนเพราะไม่มีปรากฏในบาลี ครั้นพระเถรเจ้าเขียนเสร็จแล้ว สุชาตก็ได้ลงรักปิดทองเอาผ้าห่มของตนเป็นผ้าห่อคัมภีร์ ใช้ด้ายทำสายรัด และเก็บไว้ภายในหอไตรให้ทาส ๔ คนเป็นพนักงานเฝ้ารักษาเป็นประจำเสมอมา

     ครั้นต่อมากาลนานมา สองสามีภรรยาก็ได้ตายไป เสวยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ในวิมานทองสูง ๕ โยชน์ แวดล้อมด้วยนางอัปสร ๑,๐๐๐ นาง เต็มด้วยอิฏฐารมณ์มากมายหลายประการฯ

     เมื่อเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิต คิดเป็นเวลาในมนุษย์ ๗๕ โกฏิ ๖๐ แสนปี แล้วจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต ขึ้นไปเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในฉกามาพจรสวรรค์ถึง ๓ ครั้ง ครั้นในภัทรกัปรนี้ สองสามีภรรยาก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้า จักรพรรดิราช สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คือ ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้ว ดวงแก้วมณีโชติ จักรแก้ว นางแก้ว นางแก้วก็คือนางนันทา ผู้เคยเป็นภรรยาในอดีตนั้นเองฯ

     นอกจากนี้อานิสงส์ที่ได้ปิดทองพระคัมภีร์นั้น ย่อมตกแต่งให้มีผิวพรรณดั่งทองคำธรรมชาติฯ ผลที่ได้เอาผ้าห่มห่อคัมภีร์ได้บัลดารให้คลังอันเต็มไปด้วยผ้า ๘๔,๐๐๐ คลัง ผ้าแต่ละผืนล้วนแต่มีราคาแพงๆทั้งนั้นฯ

     อานิสงส์ที่ได้ใช้ด้ายรัดคัมภีร์ได้ทำให้สมบัติทั้งปวงถาวรมั่นคง ไม่มีการเสื่อมสูญหายด้วยอันตรายใดๆทั้งสิ้น

     อานิสงส์ที่ได้ทำตู้และหีบใส่พระไตรปิฎกนั้นได้ตกแต่งให้เป็นบรมจักพรรดิ สมบูรณ์ด้วยปรางค์ปราสาทแก้วถึง ๘๔,๐๐๐ ปรางค์ ล้วนทำด้วยแก้วประกาฬ แก้วลาย แก้วผลึก และแก้วอินทนิน นับเงินและทองเข้าด้วย จึงเป็นรัตนทั้ง ๗ ประการฉะนี้ฯ

     ด้วยอานิสงส์ที่มณฑปหอไตร ได้บันดาลให้อาชญาแผ่ไปทั่วในทวีปใหญ่ทั้ง ๔ ทวีปน้อย ๒,๐๐๐ เป็นบริวารฯ

     ด้วยอานิสงส์ที่ให้ทาสทั้ง ๔ อยู่ประจำรักษาหอไตรนั้นก็ตกแต่งให้มีบริวารแวดล้อมอยู่เป็นนิตยกาล

     ครั้นต่อมากาลนานมา พระเจ้าจักรพรรดิราชา ก็ได้ซึ่งความตายตามสภาพของสังขาร แล้วไปเกิดเป็นพระอินทรอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง จากนั้นก็เกิดเป็นมนุษย์ พบพระศาสนาของพระสมณโคดมบรมครู และได้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศด้วยปัญญาแลฯ

     การสร้างพระไตรปิฎกนั้นมีผลานิสงส์สุดที่นับได้ดังที่พระชินศรีตรัสว่า "ผลนั้นไม่มีที่สิ้นสุด จะนับประมาณมิได้ดังนี้ฯ"

 

share now2

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 280

เมื่อวานนี้ 311

สัปดาห์นี้ 591

เดือนนี้ 1233

ทั้งหมด 488529