* ขณะนี้ ยังขาดเจ้าภาพ อยู่อีก 35 เล่ม เป็นเจ้าภาพเล่มละ 550 บาท  และ อีก 2 วัด ที่ยังไม่มีเจ้าภาพ เป็นเจ้าภาพวัดละ 44,000 บาท

    ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักเพื่อนำไป ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน โดยในครั้งนี้ มีวัดที่ได้แจ้งกับทางชมรมว่าปัจุบันทางวัดเพิ่งจะสร้างใหม่ยังไม่มีหนังสือพระไตรปิฎก จึงขอให้ทางชมรม ช่วยหาเจ้าภาพจัดสร้างให้กับทางที เพื่อที่พระสงฆ์จะได้ใช้เป็นตำราในการศึกษาพระพุทธศาสนา  tripidok 2016

รายชื่อวัดที่ต้องการพระไตรปิฏก

 1. วัดทุ่งประทาย จ.ศรีษะเกษ ต้องการหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม 1 ชุด ราคาชุดละ 45,900 บาท (รวมค่าตู้และค่าส่งแล้ว) (ขณะนี้ ยังขาดเจ้าภาพ อยู่อีก 59 เล่ม เป็นเจ้าภาพ เล่มละ 550 บาท)
 2. วัดพระพุทธบาทฯ จ.นครราชสีมา ต้องการหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม 1 ชุด ราคาชุดละ 45,900 บาท (รวมค่าตู้และค่าส่งแล้ว) ได้เจ้าภาพครบแล้ว และ นำไปถวายแล้ว
 3. วัดที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ต้องการหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม 1 ชุด ราคาชุดละ 40,000 บาท ค่าขนส่ง 6,000 บาท
 4. วัดที่ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ต้องการหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 45 เล่ม 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท ค่าขนส่ง 6,000 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว นางสาวบุญญิศา บุญเกียรติบุตร รับเป็นเจ้าภาพถวาย 38,000 บาท)
 5. วัดทุ่งบวกข้าว จ.เชียงใหม่ ต้องการหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 45 เล่ม ของมหาจุฬา ฯพร้อมตู้ไม้สัก เป็นเจ้าภาพชุดละ 34,500 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว  จิทัศ ศรสงคราม รับเป็นเจ้าภาพถวาย 34,500 บาท)
 6. วัดที่ จ.กาญจนบุรี ต้องการหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของมหามกุฏ ฯพร้อมตู้ไม้สัก เป็นเจ้าภาพชุดละ 44,500 บาท
 7. วัดป่าที่ จ.อุดรธานี ทางวัดต้องการหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของมหามกุฏ ฯพร้อมตู้ไม้สัก เป็นเจ้าภาพชุดละ 44,500 บาท
 8. วัดป่าที่ จ.อุบลราชธานี ทางวัดต้องการหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของมหามกุฏ ฯพร้อมตู้ไม้สัก เป็นเจ้าภาพชุดละ 44,500 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)

สามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทั้งชุด หรือร่วมทำบุญเป็นเล่ม เล่มละ 550 บาท หรือ ร่วมทำบุญเท่าไรก็ได้ ตามกำลังทรัพย์ 

S 3399683S 3399685
S 3399686
S 3399687

S 5111814
S 5111816S 5111817
S 5111820S 5111823

     ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ 1 เล่ม สามารถพิมพ์ชื่อของท่านและครอบครัว ไว้ที่หน้าแรกของหนังสือ ที่ท่านรับเป็นเจ้าภาพได้ กำหนดวันนำหนังสือพระไตรปิฎกไปถวาย เมื่อหาเจ้าภาพได้ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ในวันที่นำหนังสือ ไปถวายที่วัดปลายทาง เจ้าภาพสามารถเดินทางไปร่วมทำพิธีที่วัดปลายทางได้ครับ โดยเดินทางไปเอง ตามวันเวลา ที่กำหนด

ช่องทางการติดต่อ

 1. โทร 089-550-9777
 2. e-mail : sarakuntho@gmail.com
 3. ไลน์ id : 0895509777 (หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง)

line qrcode 2020

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎก"

405 - 816933 - 1

(เมื่อโอนปัจจัยมาแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ)

ถวายวัดทุ่งประทาย จ.ศรีษะเกษ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  สำรวย ศรนุวัตร์ 550.00
  นาย วัชระ เลิศพีรพันธุ์ 550.00
  ฐานพัฒน์  โกศัยสุนทร และครอบครัว 2 เล่ม  1,100.00
  นาย วัชระ เลิศพีรพันธุ์ ทำเพิ่มอีก 1 เล่ม  550.00
  นางดวงดาว เซอเรนเซ่น (ภู่เผือก) และครอบครัว 1 เล่ม 550.00
  นางพิศมัย ภู่เผือกและครอบครัว 1 เล่ม 550.00
  นางเกตุนภัส เด็มคิว พร้อมครอบครัว 2 เล่ม  1,100.00
  คุณสมชาย ศุภกิจ 550.00
  คุณนนทวัฒน์ หนองหิน และครอบครัว 550.00
  นรินทร ชัยกาญจนกิจ (เทียน) 499.00
  นายวัชระ เลิศพีรพันธุ์  550.00
  นายวัชระ เลิศพีรพันธุ์ 2 เล่ม  1,100.00
  นายศิริชัย เต็มสูงเนิน
นางจันทร์หอม เต็มสูงเนิน
และครอบครัว 
550.00
  นายสุรศักดิ์ เหมนาค  550.00
  คณาธิป รอดสุโข 200.00
  นางสาวพัชมณ สิทธิสาร 1  เล่ม 550.00
  วัชระ เลิศพีรพันธุ์และธนกฤต จันทราศิริธนา 88.88
  ทยากร 70.00
  วัชระ เลิศพีรพันธุ์ และ ธนกฤต จันทราศิริธนา 550.00
นางดวงดาว เซอเรนเซ่น (ภู่เผือก) และครอบครัว  550.00
วัชระ เลิศพีรพันธุ์และธนกฤต จันทราศิริธนา 88.88
วัชระ เลิศพีรพันธุ์ และ ธนกฤต จันทราศิริธนา 550.00
นางดวงดาว เซอเรนเซ่น (ภู่เผือก) และครอบครัว  550.00
วัชระ เลิศพีรพันธุ์และธนกฤต จันทราศิริธนา 88.88
  พันตำรวจโท ธรรมปกร กัณหญาวงษ์ และครอบครัว 
น.ส.บงกชธร กิตติตาลเจริญ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ 2 เล่ม
1,100.00
  พันตำรวจโท ธรรมปกร กัณหญาวงษ์ และครอบครัว
น.ส.บงกชธร กิตติตาลเจริญ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ 2 เล่ม
1,100.00
  น.ส.จินตนา พัฒนาธรชัย 550.00
  ศุภลักษณ์ เชยชม 100.00
  น.ส.จิตรวดี ตั้งหิรัญรัตน์
นายอนุสิทธิ์ ตั้งหิรัญรัตน์
ด.ญ.ปวริศา ตั้งหิรัญรัตน์
ด.ช.ปวรรุตม์ ตั้งหิรัญรัตน์ 
1,100.00
  คุณศิริวรรณ วงษ์สวาท 100.00
  วรวุฒิ อุ่นใจเพื่อน 100.00
  นางสาว หทัยกาญจน์ มาดา และครอบครัว  1,100.00
  พันตำรวจโท ธรรมปกร กัณหญาวงษ์ และครอบครัว 
น.ส.บงกชธร กิตติตาลเจริญ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ 2 เล่ม
1,100.00
  สมชัย เพ็ญนภา ศรีมีส่วน และคณะ 550.00
  พรทิพย์. แซ่ตั้ง 550.00
  ณัฐฐวดี. แซ่ตั้ง 550.00
  นาย เมธา ตันติวงศ์ 550.00
  ครอบครัวพานเพียรศิลป์ 550.00
  พรพรรณ์-ศรีชัยยะพรกณก -ศุภชัย - วีระ - ศรัญญา กิจเวชเจริญ 1 เล่ม 550.00
  คุณพ่อบุญช่วย สมปัญญา พร้อมครอบครัว
ขอถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา และ อุทิศให้ คุณแม่สายสมร สมปัญญา และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว 1 เล่ม
550.00
  คุณปาลีรัฐ หลิมพานิช 550.00
  น.ส.รสริน. สุขโต 550.00
  นางสาวพัชรมินทร์ พลโคตร  550.00
  นายโรบิน-นางอรปภา- เด็กหญิงเทสซ่า อริชา แฮร์มันน์ 550.00
  นางสาวพัชรมินทร์ พลโคตร 550.00
  ธีนารนันท์​ เจริญ​เรือง​เลิศ, คำรณ​เ​สม​นันท์​ 550.00
  นางชุติมา บัตรเจริญและครอบครัว  1,100.00
  พระณัฐวัฒน์  สกุลเฐียรสุข และ นางวิมล  วสุษเฐียร  1,300.00
  คมสันต์ ข่าทิพย์พาที 600.00
  น.ส.จินตนา พัฒนาธรชัย 200.00
  นายธวัช วัฒนากูล
นางอุณาโลม คล้ายทิม เเละครอบครัว
550.00
  นางวรนิษฐา นายวิชญ์พร
ดญ ทอรุ้ง เเละ ดญ ฟ้าใส
โรจนวิสุทธิ์
550.00
  วารุณี อุนา 100.00
  นายไพฑูรย์ นางนันทิยา
นส.ศิริมา พูนภักดี 
550.00
  นายศุภฉัตร ภูงามทอง
นายวัชระ เลิศพีรพันธุ์
ขออุทิศแด่นายคุณภัทร จิรพัฒน์นลิน 1 เล่ม 
550.00
  สุริยา ลาป่าน 
ปราณี คำพรมมี 
ปัญญารัตณ์ ลาป่าน 
วรัญญา  ลาป่าน
อุทิศให้ นาง วันทอง  ลาป่าน 
1,100.00
  พ่อ แม่ พี่น้อง อุทิศให้ นายเตชิต พึ่งธรรมจิตต์  4,950.00
  ภญ.อรพรรณ รุ่งเรืองเกียรติ
นายอรรถพล พงศ์สุด
ดญ.ภานุชญา พงศ์สุด
550.00
  คุณจุฑาพัฒน์ หนูคง และครอบครัว 550.00
  ณิชชาวีณ์ สกุลสิทธิ์สิริ
550.00
  คมสันต์ ข่าทิพย์พาที และครอบครัว  600.00
  กำพล หวังศุภกิจโกศล
ชุติมา หวังศุภกิจโกศล
ปุณณวีย์ หวังศุภกิจโกศล
ปณพล หวังศุภกิจโกศล 550 บาท
550.00
  ทยากร ไผ่ทอง 130 บาท 130.00
  คุณสุรพงศ์ แพรภัทรประสิทธิ์ 100.00
  นายกรเอก กมลธิติยา  2,500.00
     
     
     
     

รายชื่อเจ้าภาพ (ถวายวัด จ.อุบลราชธานี)

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม
นายคีรีภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฏก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้หนังสือ 1 ชุด ถวายวัดที่ จ.อุบลราชธานี 44,500 บาท
44,500.00
     
     

รายชื่อเจ้าภาพ
(ถวายวัดที่ อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี)

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณพ่อประเสริฐ เสริมศรีสุวรรณ
นายภาสุ เสริมศรีสุวรรณ และครอบครัว
ดร.นุดี หนูไพโรจน์ และครอบครัว
ขอถวายเป็นพุทธบูชา
และขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้ คุณแม่พนอ เสริมศรีสุวรรณ รับเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้หนังสือ 44,500 บาท
44,500.00
     
     

 

อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก

    สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถี อันเป็นอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐี ครั้งนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจ้าผู้มีอายุ ปรา ถนาจะให้พระพิชิตมารโปรดประทานซึ่งพระธรรมเทศนา แสดงอานิสงส์ในการที่บุคคลที่ได้สร้างพระไตรปิฎก ใว้ในพระบวรพุทธศานาให้พิศดาร เพื่อสาธุชนทั้งปวงให้ถึงปสันนาการเลื่อมใส อุตสาหะสร้างพระไตรปิฎก
อันเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระบวรศาสนา จึงได้เข้าไปทูลถามปัณหาว่า

"ข้าแต่ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ บุคคลใดผู้มีจิตใจประกอบด้วยศรัทธา ได้สร้างพระไตรปิฎกถวายในพระพุทธศานาแล้ว จักได้รับผลานิสงส์เป็นประการใด

ขอได้โปรดชี้แจงอานิสงส์แห่งบุญ ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกให้แก่หม่อมฉันได้สดับรับฟัง ณ กาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้า" ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า

"ดูก่อนสา รีบุตร อันบุคคลผู้ใดสร้างพระไตรปิฎกถวายไว้ในศาสนานี้ ย่อมได้อานิสงส์เป็นอันมาก สุดจะนับได้ทั้งสิ้นเล่า เฉพาะอานิสงส์แห่งอักขระตัวเดียว ก็จะนับประมาณมิได้
สารีบุตรผลานิสงส์แห่งบุคคลผู้ได้สร้างซึ่งอักขระตัวเดียวไว้ในศาสนานี้ ก็ให้ผลยังตนให้ประสบสุขสิ้นกาลช้านานคือ

 • จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเวลานานถึง ๘๔,๐๐๐ กัปล์
 • จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศราชเป็นเวลาช้านานถึง ๙ อสงไขย
 • จะได้เสวยสมบัติในตระกูลพราหมณ์มหาศาล เป็นพราหมจารย์ มีปัญญามาก มีสมบัติมหาศาลเป็นเวลา ๙ อสงไขย
 • จะได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใหญ่มีสมบัติมากเป็ยเวลา ๙ อสงไขย
 • และได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดีและปรนิมมิตวสวดี เหล่านี้ชั้นละ ๙ อสงไขย เป็นกำหนด

     ครั้นจุติจากเทวโลกแล้ว ก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีก จะได้เป็นคนมีทรัพยนับวิชา มากด้วยสมบัติศฤงคารบริวาร จะได้เป็นคนมี สัตย์ ยินดีอยู่ในการบำเพ็ญกุศล

     จะได้เป็นคนมีรูปโฉมงดงาม มีน้ำใจโอบอ้อมอารีแก่ชนทั่วไป จะบริบูรณ์พูนเกิดไม่รู้จักบกพร่อง ทั้งนี้เพราะอานิสงส์แห่งอักษรตัวเดียว ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

     การที่กำหนดอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกนั้นเป็นอาจินไตย ฯ สา รีบุตรเอย เมื่อครั้งพระศานาพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้นคถาคตยังเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ของสมเด็จบรมกษัตริย์ ผู้เป็นพุทธบิดาแห่งพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า คถาคตได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

     ณ กาล ครั้งนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า "ในอนาคตอำมาตย์นี้จักได้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า สมณโคดม สมด้วยพระนามของคถาคตในกาลบัดนี้ฯ "

     อนึ่งได้ทรงพยากรณ์ว่า "พระพุทธมารดาแห่งคถาคตนี้ จักทรงมีพระนามว่า สิริมหามายาราชเทวี พระพุทธบิดาจักทรงพระนามว่า สิริสุทโธทนมหาราช ทรง พยากรณ์ต่อไปว่า "เมื่อคถาคตได้ตรัสรู้แล้ว จะทรงทรงมีพระชนม์ ๘๐ พรรษา แล้วจะดับขันธ์หันพระพักตร์เข้าสู่พระปรินิพพาน จะทรงประทานพระศาสนาไว้ ๕,๐๐๐ พรรษา"

     ก็สมด้วยพระพุทธฎีกาสิ้นด้วยประการฉะนี้ฯ ครั้นตรัสแสดงอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกแก่พระสารีบุตรดังนี้

     ต่อมาพระองค์ได้ตรัสเทศนาแสดงอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎก แต่พระเจ้าประเสนทิโกสนราชว่า "บุคคลได้สร้างพระไตรปิฎกโดยเขียนเองก็ดี จ้างคนอื่นเขียนก็ดี จะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ให้ สำเร็จปราถนาทุกประการ ให้สำเร็จสมบัติทั้ง ๓ ประการคือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ อักขระแต่ละตัว มีอานิสงส์เท่ากับการสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่ง อักขระที่จารึกพระไตรปิฎก ยังประดษฐานอยู่ตราบใดก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่ตราบนั้นฯ"

     อันพระไตรปิฎกนี้จัดเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระศาสนา ดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงมีผลานิสงส์มาก พระสารีบุตรเถรเจ้ามีปัญญามากก็เพราะอานิสงส์ที่ได้สร้างพระไตรปิฎกแล

     ครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า ปุสสะ พระสารีบุตรเกิดเป็น สุชาตมานพ มีภรรยาชื่อนางนันทา มีบุตรคนหนึ่งชื่อชื่อคันธกุมาร มีใจเลื่อมใสศรัทธาใคร่สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระพุทธศาสนา ให้ พระพระสังฆเถร เขียนพระไตรปิฎกไม่ปรากฎจำนวนเพราะไม่มีปรากฏในบาลี ครั้นพระเถรเจ้าเขียนเสร็จแล้ว สุชาตก็ได้ลงรักปิดทองเอาผ้าห่มของตนเป็นผ้าห่อคัมภีร์ ใช้ด้ายทำสายรัด และเก็บไว้ภายในหอไตรให้ทาส ๔ คนเป็นพนักงานเฝ้ารักษาเป็นประจำเสมอมา

     ครั้นต่อมากาลนานมา สองสามีภรรยาก็ได้ตายไป เสวยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ในวิมานทองสูง ๕ โยชน์ แวดล้อมด้วยนางอัปสร ๑,๐๐๐ นาง เต็มด้วยอิฏฐารมณ์มากมายหลายประการฯ

     เมื่อเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิต คิดเป็นเวลาในมนุษย์ ๗๕ โกฏิ ๖๐ แสนปี แล้วจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต ขึ้นไปเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในฉกามาพจรสวรรค์ถึง ๓ ครั้ง ครั้นในภัทรกัปรนี้ สองสามีภรรยาก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้า จักรพรรดิราช สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คือ ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้ว ดวงแก้วมณีโชติ จักรแก้ว นางแก้ว นางแก้วก็คือนางนันทา ผู้เคยเป็นภรรยาในอดีตนั้นเองฯ

     นอกจากนี้อานิสงส์ที่ได้ปิดทองพระคัมภีร์นั้น ย่อมตกแต่งให้มีผิวพรรณดั่งทองคำธรรมชาติฯ ผลที่ได้เอาผ้าห่มห่อคัมภีร์ได้บัลดารให้คลังอันเต็มไปด้วยผ้า ๘๔,๐๐๐ คลัง ผ้าแต่ละผืนล้วนแต่มีราคาแพงๆทั้งนั้นฯ

     อานิสงส์ที่ได้ใช้ด้ายรัดคัมภีร์ได้ทำให้สมบัติทั้งปวงถาวรมั่นคง ไม่มีการเสื่อมสูญหายด้วยอันตรายใดๆทั้งสิ้น

     อานิสงส์ที่ได้ทำตู้และหีบใส่พระไตรปิฎกนั้นได้ตกแต่งให้เป็นบรมจักพรรดิ สมบูรณ์ด้วยปรางค์ปราสาทแก้วถึง ๘๔,๐๐๐ ปรางค์ ล้วนทำด้วยแก้วประกาฬ แก้วลาย แก้วผลึก และแก้วอินทนิน นับเงินและทองเข้าด้วย จึงเป็นรัตนทั้ง ๗ ประการฉะนี้ฯ

     ด้วยอานิสงส์ที่มณฑปหอไตร ได้บันดาลให้อาชญาแผ่ไปทั่วในทวีปใหญ่ทั้ง ๔ ทวีปน้อย ๒,๐๐๐ เป็นบริวารฯ

     ด้วยอานิสงส์ที่ให้ทาสทั้ง ๔ อยู่ประจำรักษาหอไตรนั้นก็ตกแต่งให้มีบริวารแวดล้อมอยู่เป็นนิตยกาล

     ครั้นต่อมากาลนานมา พระเจ้าจักรพรรดิราชา ก็ได้ซึ่งความตายตามสภาพของสังขาร แล้วไปเกิดเป็นพระอินทรอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง จากนั้นก็เกิดเป็นมนุษย์ พบพระศาสนาของพระสมณโคดมบรมครู และได้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศด้วยปัญญาแลฯ

     การสร้างพระไตรปิฎกนั้นมีผลานิสงส์สุดที่นับได้ดังที่พระชินศรีตรัสว่า "ผลนั้นไม่มีที่สิ้นสุด จะนับประมาณมิได้ดังนี้ฯ"

 

share now2

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 67

เมื่อวานนี้ 339

สัปดาห์นี้ 406

เดือนนี้ 4261

ทั้งหมด 574733