สร้างระฆัง สำริดถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอมา

     ขอเรียนเชิญท่านและครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 กำ ลูกละ 9,999 - 39,999 บาท เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ยังไม่มี เป็นวัดที่ยากจน พระที่จำพรรษา มีความตั้งใจปฏิบัติจริงๆ ในเขตธุรกันดาร ตามรอยตะเข็บติดต่อระหว่างจ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อุทัยธานี เพื่อให้พระได้ใช้ตีบอกเวลาทำวัตรเช้า/เย็น และออกบิณฑบาตรbell10

     โดยจะทำพิธีเทหล่อ ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563 วันทำพิธีเทหล่อและวันเดินทางนำระฆังไปถวาย เจ้าภาพสามารถมาร่วมทำพิธีเทหล่อและร่วมเดินทางไปทำถวายได้ครับ

S 26550311S 15269908
S 15269909
S 15269910

รายละเอียดของวัดที่จะนำระฆังไปถวาย

 1. วัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 วัด (ยังขาดเจ้าภาพ 1 วัด ทางวัดต้องการระฆัง ขาด 6 กำ ใบละ 25,900 บาท) * มีเจ้าภาพแล้ว
 2. วัดที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 9 วัด (มีเจ้าภาพครบแล้ว)
 3. วัดที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 9 วัด (ยังขาดเจ้าภาพ 1 วัด ทางวัดต้องการระฆัง ขาด 6 กำ ใบละ 25,900 บาท) 
 4. วัดที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 5 วัด (มีเจ้าภาพครบแล้ว)
 5. วัดที่ จังหวัดนครพนม จำนวน 7 วัด (ต้องการระฆัง ขนาด 5 - 6 กำ เป็นเจ้าภาพลูกละ 12,900 - 21,900 บาท)

รวมทั้งหมด 35 วัด

หมายเหตุ .. ราคาที่แจ้ง เป็นราคาของลูกระฆังเท่านั้น ยังไม่รวมค่าขนส่งไปที่วัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้และร่วมทำบุญได้ที่ 089-550-9777

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816933-1

 

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังทั้งใบ

 1. แจ้งชื่อ/นามสกุล ของเจ้าภาพที่จะให้จารึกที่ลูกระฆัง จารึกได้ทั้งหมด 7 ท่าน
 2. แจ้งชื่อวัดที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ
 3. ชำระ ยอดเต็มจำนวน ในวันที่รับเป็นเจ้าภาพ
 4. กำหนดส่งมอบระฆังที่รับเป็นเจ้าภาพ ภายใน 20 วัน
 5. การโอนเงิน ให้โอนเข้ามาที่หมายเลขบัญชี ด้านล่าง
 6. ถ้าต้องการทราบรายชื่อวัด ให้โทรสอบถามโดยตรง
 7. ไม่อนุญาต ให้นำระฆังที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้
 8. ถ้าเจ้าภาพท่านใด ต้องการใบอนุโมทนาบัตร จากทางวัด เพื่อไปลดหย่อนภาษี จะมีค่าจัดส่ง ฉบับละ 100 บาท และจะจัดส่งให้หลังจาก ที่นำระฆังไปถวายให้กับทางวัดแล้ว
 9. วันทำพิธีถวาย อาจจะมีการเปลื่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางวัด
 10. ถ้าทางชมรม ไม่สามารถสร้างระฆังได้สำเร็จ หรือ ไม่สามารถนำระฆังที่สั่งทำ ไปส่งมอบให้กับวัดปลายทาง ได้ ตามที่ตกลง และ ไม่สามารถนำพาเจ้าภาพไปถวายระฆัง ที่วัดปลายทางตามที่ได้ตกลงกันไว้ ทางชมรม จะรับผิดชอบ และดำเนินการคืนเงินให้กับเจ้าภาพ ภายใน 10-15 วัน  ยกเว้น เหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่ง

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  คุณสิวลี สุคันธวณิช เป็นเจ้าภาพ 1 ใบ 4,000 บาท
  คุณสุภาณี เผ่าพหล จอง 9 ใบ  
  ญาณเดช นิสสรณ์ และ ครอบครัว 500.00
  คุณสุภาณี  ระฆัง 6 กำ 1 ใบ (21,900 บาท)  
  คุณสุภาณี ระฆัง 5 กำ 2 ใบ (ใบละ 13,999 บาท)  
  คุณสุภาณี  ระฆัง 4.5 กำ 2 ใบ (ใบละ 9,999 บาท)  
  คุณสุภาณี ระฆัง 3.5 กำ 5 ใบ (ใบละ 3,999 บาท)  
  ปริตตาภา ประมวลวรชาติ 9,999 บาท  
  นายสมศักดิ์ พิมพ์ธนะพูนพร 500 บาท  
  วรทัศน์  ม่วงธนัง  
วรัทยา  มีพยุง
200.00
  ธรรมพร  แสวงการณ์ 3,999.00
  คุณธัญญามาศ ไชยโย 4,000.00
  น.ส.สาวิตรี อัมภผล 100
  ธวัชชัย เบญจปัญญาวรกุล และครอบครัว  1,000.00
  นาง แฉล้ม ปานพลอย
นาย วิชัย บุญถนอมวงศ์
นาย ศิวนาถ บุญถนอมวงศ์
นาง ภัทรภร โรบิทายล์
นางสาว นันท์นภัส บุญถนอมวงศ์
นางสาว เบญจวรรณ บุญถนอมวงศ์
นางสาว เบญจมาศ บุญถนอมวงศ์
นาย สุเทพ บุญถนอมวงศ์
นาย ภัทภูมิ ช่วงโชติ และครอบครัว
นางสาว เพชรรัตน์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ และครอบครัว 
3,999.00
  นางสาว อสมา ช่วงโชติ 500.00
  นาย สฤษฎ์วงศ์ ศิริทรัพย์ 300.00
  บริษัท วี.เอ.ซี. จำกัด 11,300.00
  พนังงาน บริษัทกุลธรวิจัยและพัฒนา (KRD) 309.00
  นายชัยธวัช กังศิริ
นายพีระยุทธ อาจอำนวย
นายรัฐกิตติ์ นิธิพรธนรัตน์ ครอบครัว
นส.สุตาภา เศวตมณี 
ณัฐนันท์ ตูมหอม 
สุวรรณี ศิรวุฒินานนท์ 
กานต์พิชชา สวนผลไม้ 
กุล และครอบครัวสอนนาง
นส.ชณัชชา จันท์เทพ.พร้อมครอบครัว
นายเจษฎาภรณ์ ชฎากรณ์ และครอบครัว
พิทพ์ณัฐชยา. เกตุสุณาวงค์และครอบครัว 
11,000.00
  ณัฐชญา แสงแจ่ม
กรปภา เหลืองภุมรัตน
ลฎาภา ตันติยวุฒิ
ปวันรัตน์ จันทวงศ์ 
3,999.00
  ทองพูล กุโดะ
อรอนงค์ คะะเลรัมย์ 
3,999.00
  ทองใบวงษ็คำเหลา
อาซือใกะซูซูกิ 
4,000.00
  เอื้อมพร มั่นเสกวิทย์  4,000.00
  น.ส. ปุณณดา จิรชญาปกรณ์  3,999.00
  คุณจันทิมา พรหมจักร์ 500.00
  นางทิพสุดา ดวงเงิน และครอบครัว
ตระกูล ดวงเงิน
ตระกูล สุวรรณพงษ์
ตระกูล ดั่นเจริญ 
9,999.00
  นางสาวนันท์นภัส ดวงเงิน และครอบครัว
ตระกูล ดวงเงิน
ตระกูล สุวรรณพงษ์
ตระกูล ดั่นเจริญ 
9,999.00
  นางสาวนันท์นภัส ดวงเงิน
นายชำนาญ พิมพ์สุวรรณ์ 
3,999.00
  คุณธัญญามาศ ไชยโย  9,999.00
  นายภมรพล นางจิตรวรรณ ศรัณย์ศิขริน
นางสาวปารณีย์ ศรัณย์ศิขริน
3,999.00
  น.ส.วิพัฐอร สกุลศรีจิรวัฒน์ 599.00
  นางลัดดาวัลย์ สกุลศรีจิรวัฒน์ 200.00
  น.ส. ภคอร ศิรวาณิชย์ 100.00
  น.ส.ณัฐริการ์ สกุลศรีจิรวัฒน์ 50.00
  น.ส.แพรอร จารุกิติสกุล 100.00
  ครอบครัวเหมทานนท์ 900.00
  น.ส. สวรินทร์ กำแพงแก้ว 300.00
  น.ส. อลิสา ศักดาวุฒิไกร 100.00
  นางสิวลี ไกรธิติสุวรรณ และครอบครัว 100.00
  นส.ณพัส อินสน 100.00
  น.ส.รัชนีวัลย์ วัณณะพันธุ์ 100.00
  นางเฉลิม วัณณะพันธุ์ 100.00
  น.ส.บุญยานุช ศิริวิทยาภรณ์ 100.00
  นางสาว ธัญญนันทน์ โพธิ์จินดา 500.00
  บังอร  ยงสิทธิวัฒน์  200.00
  ปุญญ์ปาลี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์ 500.00
  พงษ์พัท เพชรเอี่ยม 100.00
  นัทธมน ชูเอียด 400.00
  ปุญญ์ปาลี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์ 500.00
  สรรเสริญ สงพรหมราช 300.00
  มงคลทรัพย์ จิตพรหมคุปต์ 100.00
  นส.นฤพรรณ ร่วมใจ 100.00
  นายกิตติศักดิ์ ยิ้มถาวร 500.00
  นส.สิวาภา เปรมสุวรรณศรี 400.00
  ธัชพล วัฒนาพิบูลย์ชัย และครอบครัว  200.01
  นส ปานวาด ประชุมชน 300.00
  อัครเดช ครุฑชัยอนันต์ พร้อมบริวาร 300.00
  ฐิติมา ศิริพจน์  1,019.00
  จิรวุฒิ สุขมี 55.00
  ขนิษฐา พรรณะ 100.00
  นายพิชัย พันธุมสินชัย
นางนันทสีลา เจียรกุล
พร้อมครอบครัว 
5,000.00
  ฐิติพร อารีย์วงษ์  1,000.00
  วณศิริ นิลสะอาดพร้อมครอบครัว 1,000.00
  น.ส.ธิดารัตน์ กลิ่นสุคนธ์ 500.00
  นางสาวชุณห์วรรณ  จานนอก 100.00
  นายวีระกิตติ์  ธรรมอภิบาล
นาง วริศรา  ต่างศรี   
นาย นิธิพจน์  ธรรมอภิบาล   
นาย จรัณพัทธ์  ธรรมอภิบาล
(มัดจำ 15,000)
15,000.00
  นางสาว นันท์นิชา แซ่หวง และครอบครัว 999.00
  นิภัทธา ตันกองโกย 100.00
  อุทิศให้ นางกลื้ม แซ่ฮอ (มณีโชติ)
พันตำรวจโทเกลี้ยง มณีโชติ
นางเพิ่ม มณีโชติ
น้องหนึ่ง แซ่ฮอ น้องเสือ แซ่ฮอ 
500.00
  ครอบครัว ปิงเมือง 150.00
  คุณประจักษ์ ช้างเผือก
คุณเฉลา ช้างเผือก
คุณอัจฉรีย์ ช้างเผือก
คุณกฤษฏิ์ แก้วเกตุ
3,100.00
  นายศริศักดิ์ ศรีจิตแจ่ม 500.00
  นายชัยยุทธ ศรีเปารยะ และครอบครัว
นางสาวอุษณีย์ สุวรรณภักดี และครอบครัว
300.00
  นางพิราวรรณ์  จุรีย์รัตนกุลและครอบครัว 999.00
  น.ส. ธันนีย์ สินบุริมสิทธิ์
เป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง ขนาด 5.5 กำ ถวายวัดที่ จ.กาญจนบุรี 
11,900.00
  นางสาวกัญญาอิสรีย์ เอกธุระวานิช และด.ญ.ณัฐสินี แสงพินิจ  1,000.00
  ฉัตรสุดา ปรีชารัตน์ 200.00
  น.ส.รชฎ อินทร์อ้วนและนางวรรษภร สุขศรี   1,999.00
  นางก้ำ แซ่โค้ว 999.00
  วิน ชิชาญา วีระบุญจิตร
ธู สาริน ศรีเทียม บุตรบุญธรรมแห่งท่านพ่อปู่ศรี มหาวีโร 
2,000.00
  นางยุพยงค์ ทิพย์สุขุม 500.00
  นางสาวสุวาณี จันทร์มี  209.00
  ธนากร-ภรภัทร จรเจริญ 555.00
  เสาวณีย์ - ณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ
รับเป็นเจ้าภาพที่ จ.สุพรรณบุรี 25,900 บาท
 25,900.00
  ณัฐชยา วงค์ทัย 309.00
  ชัยยันต์​ เทพ​เกษตร​กุล
บุษบัน วรรณ​รักษ์
อมราพงศ์ เทพ​เกษตร​กุล
อรทัย​ศรี เทพเกษตรกุล
วทัญญู​ ธัญนิพัทธ์
พรหมภวิ​ษย์​ ธัญ​นิพัทธ์​
อนงค์​นาฎ เทพเกษตร​กุล
อิ่มบุญ เทพ​เกษตร​กุล
500.00
  น.ส ชวิศา ศิริวชิโรวัฒน์ 106.00
  รักษวรินทร เจริญสุข 100.00
  กรสิริ ธิติโรจนะวัฒน์ เเละครอบครัว 100.00
  ครอบครัวแก้วพินิจ 100.00
  นางสาวศศิพร แก้วพินิจ 100.00
  นายสุขุม เรืองกฤษ
ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง
วัดใน จ.กาญจนบุรี
1,039.00
  นายสุทธิโชติ​ สุรวัฒนาวรรณและครอบครัว 999.00
     
     
     

อานิสงส์ถวายระฆัง

 1. เป็นที่สรรเสริญของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย ชื่อเสียง ดังขจรไกล
 2. เป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
 3. ตำแหน่งหน้าที่ การงานเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็ว
 4. ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคม
 5. ทุกครั้งที่ระฆังถูกตี  เจ้าภาพก็จะได้อานิสงค์ผลบุญทุกครั้ง

     การสร้างระฆังไว้ในพระพุทธศาสนา เท่ากับเป็นการสร้างสมบุญบารมี ความดีงาม เปิดประตูแห่งสวรรค์ มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ทำให้เป็นคนมีเกียติยศชื่อเสียงโด่งดัง ประดุจเสียงระฆัง เป็นที่เคารพนับถือและเป็นสิริมงคล

     การสร้างระฆังถวายวัดเป็นยอดมหากุศล การสร้างระฆัง ซึ่งเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกาศพระศาสนา นั้นเป็นยอดมหากุศลอย่างหนึ่ง ที่จะส่งผลให้บุคคลผู้ร่วมสร้างมีชื่อเสียงโด่งดัง มีคนนับหน้าถือตา นำส่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า และชาติต่อๆ ไป ด้วยเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกกาลเวลา เป็นผุ้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เจริญด้วยทรัพย์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย การที่มีระฆังไว้ประจำที่วัดนั้น พระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นอาณัติสัญญาณในการทำวัตร สวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมบาลี ตลอดจนได้ใช้ในการประชุมเพื่อถกปัญหากรณีต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนภัยฯ ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ผู้สร้างระฆังจึงจะได้รับอานิสงส์ อันเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ กล่าวไปแล้วข้างต้น

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 30

เมื่อวานนี้ 260

สัปดาห์นี้ 542

เดือนนี้ 5822

ทั้งหมด 463134